Publicerad 9 maj 2022

Inventering av regler som styr kommunala plan- och måldokument

Syftet med listan är att räkna upp alla de måldokument som en kommun enligt lag är skyldig att upprätta, vare sig det rör sig om planer, riktlinjer eller handlingsprogram.

Listan innefattar endast planer och riktlinjer som har mer generell karaktär. Sådana planer som avser en enskild individ, som förekommer till exempel inom socialtjänsten och skolan, har inte tagits med. Denna inventeringslista har gjorts efter önskemål från kommuner och regioner.

Listans olika kategorier är indelade enligt följande. Under rubriken "Kommunens särskilda ansvar" finns den särskilda typ av dokument som ofta fullmäktige ska besluta om enligt kommunallagen 3 kap. 9 §. Under rubriken "Kommunens ansvar som arbetsgivare" återfinns den typ av dokument som kommunen måste upprätta i egenskap av arbetsgivare. Reglerna är samma för alla arbetsgivare, och rör alltså inte kommunen specifikt.

Inventeringen är inte uttömmande, utan behöver kompletteras vartefter luckor i sammanställningen upptäcks. Synpunkter på dokumentet är därför välkomna.

Uppräkningen innehåller inte alla detaljkrav som de olika bestämmelserna ställer på respektive plans innehåll.

Inventering av regler som styr kommunala plan- och måldokument (PDF) Pdf, 72 kB.

Informationsansvarig

  • Cecilia Schyberger
    Administratör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR