Publicerad 28 april 2022

Underlag för delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnderna 

SKR har tagit fram ett uppdaterat underlag för delegationsordning för de regelverk som kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder ofta ansvarar för.

SKR:s underlag är inget normalförslag med ställningstagande till för vilka ärendetyper som beslutanderätten bör delegeras. Det är inte heller ett ställningstagande i fråga om vilka frågor som ska ligga på miljö- och hälsoskyddsnämnden utan det förutsätts kommunen ha tagit ställning till genom sitt reglemente.

Så tar du fram en delegationsordning utifrån SKR:s underlag

Delegering av ärenden inom miljönämndens verksamhet (Word) Word, 99 kB.

Versionshistorik och förteckning över korrigeringar av underlaget

Beslut om delegationsordning fattas av nämnden utifrån det underlag som förvaltningen har tagit fram. SKR:s underlag kan utgöra grund för en delegationsordning, som dock behöver anpassas till lokala förhållanden.

För att ta fram ett underlag behöver nämnden ta reda på vilka områden som nämnden i kommunen ska arbeta med enligt lagstiftningen eller kommunens reglemente. Alla områden som finns med i SKR:s underlag kanske inte omfattas av nämndens ansvar i din kommun. Kanske tar SKR:s underlag inte med alla ansvarsområden din nämnd har ansvar för. I delegationsordningen behöver nämnden även ta ställning till vilken funktion som ska ha delegation i olika typer av beslut och för vilka beslut delegation är ändamålsenlig och lämplig av andra skäl.

Vägledning om delegering, bakgrund och ställningstaganden

Delegering, vägledning

Innan du påbörjar arbetet med att ta fram en delegationsordning bör du sätta dig in i de överväganden och ställningstaganden som SKR gjort i arbetet med underlaget för delegationsordning.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR