Publicerad 11 juli 2024

Sektorn i siffror

Diagram och beskrivningar av fördelning av kommuners och regioners kostnader och intäkter för år 2023. Tabellverk med exakta belopp.

Kommunernas kärnuppgifter skola, vård och omsorg utgör en betydande del, 80 procent, av den totala kostnaden. Regionernas kärnuppgift hälso- och sjukvård utgör en betydande del, 88 procent, av den totala kostnaden.

Relationen mellan åldersstrukturen och kostnaderna är starkare för kommunerna än för regionerna. Sektorn har små möjligheter att minska kostnaderna när skatteunderlaget viker, eftersom mycket regleras genom lag.

Kommunernas kostnader, fördelning

Fördelning av kommunernas kostnader för verksamheten 2023

823 miljarder kronor

Cirkeldiagram som visar fördelningen av kommunernas kostnader. Fördelningen avser 882 883 miljoner kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Kommunernas kostnader per verksamhet 2023, procent

Verksamhet

%

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

14,07

Grundskola

18,44

Gymnasieskola

6,31

Övrig utbildning

4,08

Äldreomsorg

19,15

Funktionshindrade

11,39

Ekonomiskt bistånd

1,76

Individ- och familjeomsorg (exkl ek.bistånd)

5,27

Affärsverksamhet

3,54

Kultur o fritid

4,72

Infrastruktur o skydd

7,78

Övrigt

3,51

Fördelning av kommunernas kostnader på kostnadsslag 2023

823 miljarder kronor

Cirkeldiagram som visar fördelningen av kommunernas kostnader på kostnadsslag. Fördelningen avser 822 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.


Kommunernas kostnader per kostnadsslag 2023, procent

Kostnadsslag

%

Personal

55,24

Externa varor

5,74

Köp av verksamhet

17,64

Övriga tjänster

8,24

Bidrag och transfereringar

3,44

Externa lokalhyror

4,32

Kalkylerade kapitalkostnader

5,37

Kommunernas intäkter, fördelning

Skatteintäkter och avgifter finansierar cirka 72 procent av verksamheterna. Det kan dock vara svårt att höja skatten. Det är inte heller enkelt att höja avgifter, sedan staten infört maxtaxor. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten i form av statsbidrag – för kommunerna i form av ett obundet tillskott. En mindre del är riktade och förknippad med motprestation.

Fördelning av kommunernas intäkter för verksamheten 2023

861 miljarder kronor

Cirkeldiagram som visar kommunernas fördelning på typ av intäkter. Fördelningen avser 860 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Kommunernas intäkter 2023, procent

Intäkter

%

Skatteintäkter

67,19

Generella statsbidrag

15,66

Specialdestinerat statsbidrag

5,20

Taxor och avgifter

5,19

Försäljning av verksamhet och entrep

0,62

Hyror och arrenden

2,74

Övriga intäkter

3,40

Regionernas kostnader, fördelning

Regionernas kärnuppgift hälso- och sjukvård utgör en betydande del, 88 procent, av den totala kostnaden.

Fördelning av regionernas kostnader för verksamheten 2023

469 miljarder kronor

Cirkeldiagram som visar fördelningen av regionernas kostnader. Fördelningen avser 468 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Regionernas kostnader per verksamhet 2023, procent

Verksamhet

%

Primärvård

16,05

Specialiserad somatisk vård

46,77

Specialiserad psykiatrisk vård

7,39

Tandvård

2,67

Övrig hälso- och sjukvård

8,03

Läkemedel (öppen)

6,94

Regional utveckling

2,43

Politisk verksamhet

0,43

Trafik och infrastruktur

9,29

Fördelning av regionernas kostnader på kostnadsslag 2023

469 miljarder kronor

Cirkeldiagram som visar fördelningen av regionernas kostnader på kostnadsslag .Fördelningen avser 468 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Regionernas kostnader per kostnadsslag 2023, procent

Kostnadsslag

%

Personalkostnad

44,01

Externa varor

16,02

Köp av verksamhet

17,14

Övriga tjänster

10,29

Bidrag o transfereringar

7,04

Lokal- och fastighetskostnader

2,56

Nedskrivning med mera

2,93

Regionernas intäkter, fördelning

Skatteintäkter och avgifter finansierar 69 procent av verksamheterna. Det kan dock vara svårt att höja skatten. Det är inte heller enkelt att höja avgifter, sedan staten infört maxtaxor. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten i form av statsbidrag – för regionerna utgör bidraget för läkemedelsförmånen en stor del. En mindre del är riktade och förknippad med motprestation.

Fördelning av regionernas intäkter för verksamheten 2023

473 miljarder kronor

Crkeldiagram som visar regionernas fördelning på typ av intäkter. Fördelningen avser 472 miljarder kronor.Förstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Regionernas intäkter 2023, procent

Intäkter

%

Skatteintäkter

68,48

Generella statsbidrag

9,13

Bidrag för läkemedelreformen

7,41

Specialdestinerat statsbidrag

6,80

Taxor och avgifter

3,13

Övriga intäkter

5,05

Tabellverk med sektorns samlade kostnader och intäkter

Tabellverket innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och regioners resultat, de siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.

Tabeller för sektorn i siffror: resultat, kostnader och statsbidrag, juli 2024 (Excel) Excel, 63 kB.

I tabellverket finns sju flikar med följande tabeller:

 1. Medelskattesats, antal sysselsatta, volymutveckling, demografiskt tryck 2024–2027
 2. Sammantagen resultaträkning 2023–2027
  Kommunernas resultaträkning 2023–2027
  Regionernas resultaträkning 2023–2027
 3. Fördelning av kommunernas och landstingens/regionernas kostnader per slag 2018–2023
  Fördelning av kommunernas och landstingens/regionernas intäkter per slag 2018–2023
 4. Kommunernas kostnader per verksamhet 2018–2023
  Kommunernas kostnader per slag 2018–2023
  Kommunernas intäkter per slag 2018–2023
 5. Regionernas kostnader per verksamhet 2018–2023
  Regionernas kostnader per slag 2018–2023
  Regionernas intäkter per slag 2018–2023
 6. Avgiftsfinansieringsgrad i kommunernas skattefinansierade verksamhet 2018–2023
  Avgiftsfinansieringsgrad i regionernas skattefinansierade verksamhet 2018–2023
 7. Utveckling av kommunernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2018–2024
  Utveckling av landstingens/regionernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2018–2024

Informationsansvarig

 • Måns Norberg
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.