Publicerad 11 januari 2023

Publikationer och databaser

Här finns samlat publikationer, verktyg och databas som gör en fördjupning i enskilda kommuner och regioner möjlig.

RKA och Kolada

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och SKR. Uppdraget är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas – Kolada.

Kommun- och landstingsdatabas

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan man följa kommunernas och landstingens/regionernas verksamheter från år till år. Med cirka 5 000 nyckeltal får man underlag för analyser och jämförelser. I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.

Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Det finns även möjligheter till direkt inrapportering för vissa frivilliga nyckeltalsinsamlingar.

Kolada – Kommun- och landstingsdatabasen

Verktyg för analys av kostnader inom äldreomsorg

RKA tillsammans med SKR har arbetat fram ett verktyg för att analysera kostnaderna inom äldreomsorgen i sin kommun. Verktyget är en Excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram. Verktyget finns tillgängligt på RKA:s webbplats:

Koll på äldreomsorgen, RKA

Verktyg för analys av kostnader inom funktionshinderomsorg

RKA tillsammans med SKR har arbetat fram ett verktyg för att analysera kostnaderna inom funktionshinderomsorgen i sin kommun. Verktyget är en Excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram. Verktyget finns tillgängligt på RKA:s webbplats:

Koll på funktionshinderområdet, RKA

Verktyg för analys av kostnader inom hemtjänst

RKA har tillsammans med SKR arbetat fram en handledning för att stödja kommunerna i deras analys av hemtjänsten. I skriften beskrivs hur hemtjänstens förutsättningar och olika delar påverkar ekonomin. Det vill säga vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar hemtjänstens kostnader och varför ser kostnaderna i kommunen ut som de gör? Skriften finns tillgänglig på RKA:s webbplats:

Koll på hemtjänsten, RKA

Verktyg för analys av kostnader inom individ- och familjeomsorg

RKA tillsammans med SKR har arbetat fram ett verktyg för att analysera kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen i sin kommun. Verktyget är en Excelfil där ett urval av nyckeltal presenteras i tabeller och diagram. Verktyget finns tillgängligt på RKA:s webbplats:

Koll på individ- och familjeomsorg, IFO (RKA)

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.