Publicerad 30 september 2022

Termer och begrepp, Köp av verksamhet

Här förklaras vissa termer och begrepp som SKR använder i sin redovisning av Köp av verksamhet.

Sektorsnivå: interna affärer eliminerade

På en övergripande nivå är kostnaden för sektorns köp från andra det mest relevanta måttet, det vill säga kostnad för köp av verksamhet där försäljning inom sektorn, till andra kommuner och regioner, dragits av.

Kommunal och regional nivå: sektorsinterna affärer ingår

På kommunal eller regional nivå blir det irrelevant att eliminera sektorsinterna köp. Försäljning av verksamhet till andra kommuner och regioner behöver inte nödvändigtvis vara en vidareförsäljning av köpt verksamhet utan också kan avse försäljning av verksamhet som utförts i egen regi. Därför grundar sig analys av köp av verksamhet på kommun- respektive regionnivå på bruttokostnader för köp från samtliga motparter – även från andra kommuner och regioner, utan hänsyn till intäkter från såld verksamhet.

Sektorsinterna och -externa affärer

Med sektorsinterna köp avses sektorns köp från andra kommuner och regioner. Med sektorsintern handel, eller interkommunala ersättningar, avses intäkter från försäljning av verksamhet till andra kommuner och regioner. Intäkter från försäljning av verksamhet internt inom sektorn motsvaras i princip av motsvarande kostnader för sektorns köp av verksamhet från andra kommuner och regioner.

Med sektorsexterna köp av verksamhet avses totala kostnader för köp av verksamhet, minskat med kommuner och regioners försäljning (interkommunala ersättningar) av verksamhet till kommuner och regioner.

Kostnadsslaget köp av verksamhet och nyckeltalen

Köp av verksamhet avser kostnader för entreprenad och köp av kärnverksamhet där avtal finns med en extern producent. Med en entreprenad menas en verksamhet eller delverksamhet av större omfattning. Köp av verksamhet är ett vidare begrepp än entreprenad. Hit räknas även verksamhet med extern producent grundat på peng- eller checksystem och bidrag till fristående skolor, liksom köp från annan kommun, landsting eller staten.

Begreppet entreprenad och köp av kärnverksamhet definieras i den kommunala kontoplanen Kommun-Bas (konto 463). Följande grundläggande förutsättningar ska vara uppfyllda:

  1. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med en extern producent.
  2. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.
  3. Kommunen har huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommuninvånarna (gäller för kärnverksamheterna).

I köp av verksamhet ingår enbart köp av så kallad kärnverksamhet, det vill säga exempelvis grundskola, vård och omsorg om äldre, primärvård, kultur och fritid och trafik.

Köp av stödverksamhet, som städning, fastighetsskötsel extern förhyrning av lokaler, entreprenader inom bygg- och infrastruktursektorn, IT-kostnader eller liknande ingår inte i köp av verksamhet. Sådana kostnader ingår istället i kostnadsposten köp av tjänster.

Kostnader i löpande priser och kostnadsutveckling

Alla uppgifter om kostnader anges i löpande priser. När en kostnad uttrycks i löpande pris är den påverkad av inflationen i samhället, pris- och löneökningar. Att kostnaden ökar över tid behöver alltså inte betyda att volymen köpt verksamhet ökat, utan kan vara en effekt av inflationen. Eller båda.

Den beräknade procentuella förändringen mellan åren redovisas utan korrigering för den allmänna kostnadsökningen.

Kostnad för eget åtagande

Det egna åtagandet är all den verksamhet som kommunen/regionen har definierat som sin, och som riktar sig till den egna befolkningen. I åtagandet ingår inte att erbjuda tjänster till andra invånare än de egna.

Kostnaden för eget åtagande beräknas som Bruttokostnad minus Interna intäkter minus Försäljning till andra kommuner och regioner.

Kostnaden för åtagandet är ett mått på det totala finansieringsbehovet för det egna åtagandets utförande; dessa kostnader ska finansieras med verksamhetens egna intäkter och med medel från den centrala budgeten.

I beskrivningen av sektorn totalt respektive kommunernas köp av verksamhet är det kostnaden för eget åtagande som utgör nämnaren i kvoten Andel köp av verksamhet i förhållande till totala kostnader.

Nettokostnader

I beskrivningen av regionernas köp av verksamhet är det Nettokostnaden exklusive läkemedelskostnader inom läkemedelsförmånen som utgör nämnaren i kvoten Andel köp av verksamhet i förhållande till totala kostnader.

Nettokostnad beräknas som Bruttokostnad minus Interna och externa intäkter.

Samtliga kostnader med avdrag för samtliga intäkter är den kostnad som landstingen ska finansiera med skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Det innebär att kostnader för verksamhet som producerats till andra än den egna befolkningen och patientavgifter har räknats av.

Egentlig verksamhet

Kommunernas egentliga verksamhet är den som finansieras genom skatter och avgifter. I den egentliga verksamheten ingår inte kommunens affärsverksamhet. Kommunens affärsverksamhet består av verksamhetsområden som till exempel hamnar, fastigheter, flygtrafik, kollektivtrafik, el- och vattenförsörjning och avfallshantering. Alla kostnadsuppgifter avser kostnader för kommunens egentliga verksamhet, i vilken endast kommunens kärnverksamhet återfinns som till exempel skola, vård och omsorg, andra särskilt riktade insatser, kultur och fritid och trafik.

Nyckeltal för köp av verksamhet

Andel av totala kostnader beräknas som köp av verksamhet som andel av kostnaden för det egna åtagandet (bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner). I den kommunala verksamheten så är det kostnader för egentlig verksamheten som avses, inte affärsdrivande verksamhet. För regioner är kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen exkluderad, liksom tandvårdens fiktiva momskostnad.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.