Publicerad 13 april 2023

Kommunernas köp av verksamhet

Anskaffning från privata utförare kan bidra till värden för invånarna, då privata utförare bidrar med innovation och ett utvecklat serviceutbud. SKR följer årligen utvecklingen av kommunernas marknadsanvändning.

Köp från privata utförare

Efter 2020 års lägre utveckling som en effekt av nedstängning under pandemin, ökade under 2021 kommunernas kostnader för verksamhet som köps från privata utförare med 4,2 procent, till 109 miljarder kronor.

Tabell 1: Kommunernas köp av verksamhet från privata utförare

Angivet värde miljarder (mdr) kronor.

Tabellen visar kommunernas köp av verksamhet från privata utförare.
Angivet värde miljarder (mdr) kronor.


År 2019,

År 2020

År 2021

Köp av verksamhet (mdr kronor)

103

104

109

Totala kostnader för eget åtagande,
egentlig verksamhet (mdr kronor)

118

119

124

Andel av kostnad för eget åtagande (procent)

15,2

15,1

15,3

Tabellförklaring: Tabell 1 visar kommunernas köp av verksamhet från privata utförare. Angivet värde miljarder (mdr) kronor.

Köp av verksamhet per kommun

Kommuner gör olika bedömningar av värdet av privata utförare inom egentlig verksamhet, med offentlig finansiering. Några har valt att tillhandahålla i huvudsak i förvaltningsform i egen regi, medan andra har valt en annan försörjningsstrategi och använder marknaden som leverantör på det offentliga uppdraget.

Tabell 2: Tio kommuner med högst andel privata utförare inom det kommunala uppdraget

Väde anges i procent

Tabellen redovisar de tio kommuner som köper mest verksamhet från privata leverantörer. Tabellen visar också förändringar över fem år sedan 2017. Enhet är angivet i procent.

Kommun

Andel av kostnad för eget åtagande (procent)

Förändring procentenheter jämfört med år 2017

Täby

43,8

-2,3

Solna

41,2

0,7

Nacka

39,7

2,6

Vellinge

39,5

1,7

Danderyd

38,9

1,1

Österåker

38,0

1,2

Upplands Väsby

38,0

-2,0

Sollentuna

34,8

-0,9

Lidingö

30,0

0,7

Stockholm

29,7

-2,9

Tabellförklaring: Tabellen redovisar de tio kommuner som köper mest verksamhet från privata leverantörer. Tabellen visar också förändringar över fem år sedan 2017.
Enhet är angivet i procent.

Andra kommuner med andra förutsättningar driver merparten av verksamheten i egen regi. Kommunerna Köping, Essunga, Ragunda, Rättvik, Gnosjö, Älvdalen, Olofström och Åsele har alla mindre än tre procent av kommunala verksamheten i privat regi.

Samtliga kommuner på tio-i-topp-listan tillhör kommunhuvudgruppen Storstäder och storstadsnära kommuner. Här är i regel förutsättningarna, tätbefolkat och en växande befolkning, gynnsamma för införande av konkurrens och valfrihetssystem. Genomsnittet (ovägt medeltal) för denna kommungrupp med 41 kommuner är 21 procent av egentlig verksamhet i privat regi.

I kommunhuvudgruppen Större städer och kommuner nära större stad med 108 kommuner ligger medeltalet på 10 procent. Västerås är med 26 procent den som lagt ut störst andel av kommunala uppdraget på privata utförare. Därefter följer Linköping och Bjuv med 23 procent.

För de 136 kommuner i kommunhuvudgruppen Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner är marknadsanvändningen 7 procent. Här är förutsättningarna för en kvasimarknad mindre gynnsamma att utvecklas. Låg befolkningskoncentration, långa avstånd, av kanske sjunkande invånarantal är inte gynnsamma förutsättningar för att en marknad ska uppstå naturligt. I gruppen är det kommunerna Nyköping, Tomelilla och Falkenberg, med 19 respektive 18 procent, som bäst lyckats attrahera ett utbud av privata utförare.

Kommunens köp av egentlig verksamhet från privata utförare - Jämför i Kolada

I diagrammet kan du själv välja vilken kommun du vill fokusera på och jämföra med andra kommuners försörjningsstrategier eller kommunens utveckling över tid. Värde anges i andel procent.

Diagramförklaring:

Kommunens köp av egentlig verksamhet totalt, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för egentlig verksamhet (procent). Köp av verksamhet är betalning för ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som överlämnats till någon annan att utföra. Kostnad för eget åtagande är bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner. I begreppet egentlig verksamhet har kommunal affärsverksamhet och gemensam verksamhet (inklusive lokaler) exkluderats. Källa: SCB

Köp av verksamhet per verksamhetsområde

I redovisningen i Kolada avseende kommunernas köp av verksamhet har dessa kategoriserats i tre huvudverksamhetsområden med underliggande verksamhetsområden, vilka kommenteras nedan.

  • Pedagogisk verksamhet
  • Övrig egentlig verksamhet
  • Vård och omsorg

Köp av pedagogisk verksamhet

Förskola, grundskola och gymnasieskola är stora verksamhetsområden där också privata utbildningsanordnare är verksamma. Inom hela det pedagogiska verksamhetsområdet som år 2021 omslöt 320 miljarder kronor, utbetalade kommunerna ersättning och bidrag till privata utförare eller anordnare med 55 miljarder kronor, för riket uppgående till en andel av 17 procent. Kostnaderna ökade med 5 procent och privata utförares marknadsandel privat ökade med 0,3 procent.

Tabell 3: Köp av pedagogisk verksamhet per verksamhetsområde

Värde anges i miljarder (mdr) kronor och andelar i procent.

Tabellen visar kommunernas köp av pedagogisk verksamhet från privata utförare per delområde och totalt. Det angivna värdet visar miljarder kronor (mdr) och andelar i procent (viktat medeltal).

Område

Köp av verksamhet,
mdr

Andel av kostnad för eget åtagande,
procent

Förskola

16

19,6

Grundskola

20

13,8

Gymnasieskola

12

25,8

Vuxenutbildning

2

29,3

Övrig pedagogisk verksamhet

5

12,0

Pedagogisk verksamhet, totalt

55

17,2

Tabellförklaring: Tabellen visar kommunernas köp av pedagogisk verksamhet från privata utförare per delområde och totalt. Det angivna värdet visar miljarder kronor (mdr) och andelar i procent (viktat medeltal). Källa: SCB

Över tio år har kommunernas samlade kostnader för privata anordnare av pedagogisk verksamhet ökat med 50 procent i löpande pris. Men andelen av all pedagogisk verksamhet som kommunen finansierar som utförs i privat regi har för riket över 10 års tid ökat med enbart två procentenheter, från 15 till 17 procent.

Hur stor del av den pedagogisk verksamhet utförs av privata utförare i kommunen? Jämför i Kolada

Diagram 2: Köp av pedagogisk verksamhet från privat utförare

I diagrammet kan du själv välja vilken kommun du vill fokusera på och jämföra med andra kommuner. Värdet anges i procent.

Diagramförklaring:

Kommunens köp av pedagogisk verksamhet, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för pedagogisk verksamhet, totalt (%). Köp av verksamhet är betalning för ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som överlämnats till någon annan att utföra. Kostnad för eget åtagande är bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.
Källa: SCB.

Verksamhetsområde vård och omsorg

Vid sidan av pedagogisk verksamhet, har också vård och omsorg varit föremål för valfrihetsreformer och konkurrensutsättning. 17 procent av hela verksamhetsområdet utfördes 2021 av privata utförare. Kostnaderna ökade med 4 procent och andelen som köps från privata med 0,2 procent.

Äldreomsorg, funktionshinderområdet, personlig assistans, och institutionsvård inom individ- och familjeomsorgens delområden är alla områden med en hög andel privata utförare.

17 procent av hela verksamhetsområdet utfördes 2021 av privata utförare. Över tio år har kommunernas kostnader ökat med 42 procent i löpande priser, och andelen som köps från privata utförare ökat med 1,6 procentenheter.

Tabell 4: Köp av vård och omsorg

Miljarder kronor och procent.

Tabellen visar kommunernas köp av pedagogisk verksamhet från privata utförare per delområde och totalt. Det angivna värdet visar miljarder (mdr) kronor och andelar i procent (viktat medeltal).

Område

Köp av verksamhet,
mdr

Andel av kostnad för eget åtagande,
procent

Vård och omsorg om äldre

20

14,6

– varav hemtjänst

7

14,1

– varav korttidsboende

0

6,2

– varav särskilt boende

13

16,2

Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning

17

21,3

– varav insatser enligt SoL

3

21,9

– varav insatser enligt LSS och SFB

13

21,1

Individ- och familjeomsorg

11

19,5

– varav vuxna med missbruksproblem

3

29,0

– varav barn- och ungdomsvård

7

27,6

Vård och omsorg, totalt

48

17,2

Tabellförklaring: Tabellen visar kommunernas köp av pedagogisk verksamhet från privata utförare per delområde och totalt. Det angivna värdet visar miljarder (mdr) kronor och andelar i procent. Källa: SCB

I vilken omfattning utförs vård och omsorg av privata utförare i din kommun? Jämför i Kolada

Diagram 3: Köp av vård och omsorg från privat utförare

Köp av vård och omsorg från privata utförare som andel av kostnad för eget åtagande (procent).

I diagrammet kan du själv välja vilken kommun du vill fokusera på och jämföra med andra kommuners kommuners utveckling över tid. Värdet anges i procent.

Diagramförklaring:

Kommunens köp av vård och omsorg, totalt, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för vård och omsorg, totalt (%). Köp av verksamhet är betalning för ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som överlämnats till någon annan att utföra. Kostnad för eget åtagande är bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner.
Källa: SCB.

Övrig egentlig verksamhet

Rubriken övrig egentlig verksamhet innehåller verksamheter av skild karaktär. Endast av anledningen att de samtliga utgör en i jämförelse med utbildning, vård och omsorg relativt liten summa har de samlats under en gemensam rubrik.

Inom delområdet infrastruktur och skydd är det inte framförallt från privata utförare som kommuner köper verksamhet. Det är till exempel vanligt förekommande att flera kommuner går ihop och samverkar kring en gemensam räddningstjänst vilken organiseras i ett kommunalt samordningsförbund.

Inom till exempel flyktingmottagande gäller det omvända, här är det i stor utsträckning privata utförare som levererar tjänster till målgruppen, efter att tjänsten upphandlats. Men kostnaden för flyktingmottagande har gått ner kraftigt sedan flyktingvågen 2016 då köp av placeringar hos privata utförare uppgick till 11 miljarder kronor. Under pandemiåret 2021 var antalet flyktingar som kom till Sverige lågt och kommunernas kostnader till privata utförare endast en halv miljard kronor.

Tabell 5: Köp av övrig egentlig verksamhet

Miljarder kronor och procent.

Tabellen visar kommunernas köp av övrig egentlig verksamhet från privata utförare där flera olika verksamhetsområden ingår. Det angivna värdet visar miljarder kronor (mdr) och andelar i procent. Källa: SCB

Område

Köp av verksamhet,
mdr

Andel av kostnad för eget åtagande,
procent

Särskilt riktade insatser

0,6

4,1

Flyktingmottagande

0,5

11,1

Arbetsmarknadåtgärder

0,1

1,1

Infrastruktur och skydd

3,9

6,9

Kultur och fritid

0,8

2,3

Tabellförklaring: Tabellen visar kommunernas köp av övrig egentlig verksamhet från privata utförare där flera olika verksamhetsområden ingår. Det angivna värdet visar miljarder kronor (mdr) och andelar i procent. Källa: SCB

Ytterligare nyckeltal och diagram på kommunjämförelser respektive utveckling över tid finns i Kolada.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.