Publicerad 2 maj 2024

Skatteunderlagsprognoser

Syftet med publiceringen av skatteunderlagsprognoserna är att ge kommuner och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna kommer att utvecklas som grund för budgeten, och även hur de slutligen blir. Publiceringarnas årscykel påverkas av flera faktorer, bland annat regeringens fastställande av uppräkningsfaktorer och Skatteverkets beskattningsutfall.

Tidpunkter för skatteunderlagsprognoser

SKR publicerar prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året:

  1. februari
  2. april
  3. augusti
  4. månadsskiftet september/oktober (kan senareläggas under valår)
  5. december (ska ligga till grund för skatteberäkningen i bokslutet)

Till grund för dessa prognoser ligger en konjunkturbedömning. Alla datum finns i Ekonomikalendern.

Ekonomikalendern

Senaste prognosen

Cirkulär 24:27, Aktuell Ekonomi Planeringsförutsättningar för åren 2024 – 2028

Cirkulär 24:31 Aktuell Ekonomi Preliminär kostnadsutjämning 2025, regioner

Cirkuläret Aktuell Ekonomi ersätter tidigare EkonomiNytt för regioner och cirkulär för kommuner.

I MakroNytt presenterar vi vår senaste bedömning av den makroekonomiska utvecklingen.

Cirkulär 24:15, Makronytt 1/2024

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkuläret Aktuell ekonomi om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag, kommuner

Prognosunderlag, regioner

Uppräkningsfaktorer

Regeringens propositioner om den ekonomiska politiken har stor betydelse för kommuner och regioner. Bland annat fastställer regeringen uppräkningsfaktorer för skatteunderlaget i samband med budgetpropositionen i september varje år. Dessa utgör grunden för de preliminärt erhållna skatteintäkterna.

Vid valår är reglerna för när budgeten senast måste lämnas ändrade:

  • Om det inte blir regeringsskifte ska den lämnas senast två veckor efter riksmötets öppnande.
  • Om det blir regeringsskifte ska budgetpropositionen lämnas senast tre veckor efter att ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november.

Beskattningsutfall

Preliminära beskattningsutfall presenteras av Skatteverket i juni. Därefter sker uppdateringar ungefär var fjärde vecka från och med juli, innan det slutliga utfallet publiceras i december.

Skillnaden mellan de preliminärt erhållna och de definitiva skatteintäkterna regleras i den så kallade slutavräkningen. Den görs i januari två år efter det aktuella inkomståret.

Prognoser läggs löpande till i Skatteverkets utvecklarportal

I sin utvecklarportal samlar Skatteverket bland annat sina öppna data. Välj "Beskattningsutfall inkomstår 20XX" i listan för att se och ladda ned tillgängliga filer och annan tillgänglig dokumentation.

Utvecklarportalen, Skatteverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.