Publicerad 13 september 2022

Ännu kraftigare ökning av pensionskostnader 2023 och 2024

Kostnaden för avtalspensioner (inklusive finansiell kostnad) beräknas öka med cirka 45 ( 40–50 ) miljarder kronor 2023 för kommuner och regioner sammantaget. Kostnaderna fortsätter dessutom att öka 2024. Det är den mycket kraftiga ökningen av inflationen och därmed PBB, som används vid värdesäkring av sektorns pensioner, som orsakar detta.

Det är således ännu kraftigare ökning av pensionskostnaderna än vad vi prognostiserade i vårens Ekonomirapport. Förklaringen är att inflationen ökat mer än vad vi då antog. Prisbasbeloppet som nu är fastställt kommer år 2023 att öka med hela 8,7 procent. Även prognosen för prisbasbeloppet år 2024 är uppreviderad, vilket leder till att kostnaderna fortsätter att öka även 2024.

Kostnadsökningen år 2023 förklaras främst av: Kraftig ökning av prisbasbeloppet.

Övriga faktorer som ökar påverkar:

  • Nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer.
  • Högre löneökningar.
  • Ovanligt låga pensionskostnader för 2022.

Prisbasbeloppet påverkas av inflationstakten

Den snabba uppgången i inflationstakten 2022 medför att prisbasbeloppet år 2023 beräknas höjas med 8,7 procent. Vi får gå tillbaka till 1991 för att hitta en så hög ökningstakt ett enskilt år. Under ett antal år har prisbasbeloppet ökat långsamt och på så sätt hållit tillbaka pensionskostnaderna. Prisbasbeloppet används för värdesäkring av pensionerna.

Det nya avtalet beskrivs i vårens Ekonomirapport

Läs mer i kapitel 2 ”Ökade pensionskostnader år 2023” i ”Ekonomirapporten, maj 2022”. Där beskrivs även det nya avtalet. Parterna har kommit överens om en modernisering av pensionsavtalen med en snabbare övergång mot helt avgiftsbestämda pensioner i sektorn. I det nya avtalet höjs premierna i den avgiftsbestämda avtalspensionen från 1 januari med motsvarande 1,5 procentenheter av lönesumman.

Ekonomirapporten, maj 2022

Ekonomiska effekter av det nya avtalet på lång sikt

I en fördjupande rapport beskrivs även vad övergången till avgiftsbestämda pensioner med det nya avtalet AKAP-KR innebär, och vilka effekter det får för kommuner och regioner på lång sikt.

Ekonomiska effekter av nytt pensionsavtal på lång sikt (PDF), 2 MB Pdf, 2 MB.

Informationsansvarig

  • Erik Törnblom
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.