Publicerad 16 februari 2023

Skatteunderlagsprognos februari 2023

Den höga inflationen och den snabba ränteuppgången ger stora negativa effekter för global konjunktur 2023. Den ekonomiska tillväxten fortsätter att mattas av, såväl globalt som i Sverige. Prognosen för svensk BNP är nedreviderad jämfört med förra prognosen, och lågkonjunkturen bedöms bli större i Sverige än i flera andra länder.

Läs mer i Cirkulär 23:07, EkonomiNytt 03/2023 och MakroNytt 1/2023:

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2023–2030 för kommuner

Prognosunderlag 2023–2030 för regioner

Jämförelse med skatteunderlagsprognosen från december

Jämfört med den prognos vi presenterade i samband med Ekonomirapporten i december ser vi nu en större ökning av skatteunderlaget 2022–2025. Sammantaget är den slutliga nivån något högre än i föregående prognos. Att skatteunderlagstillväxten 2023 är uppreviderad beror till övervägande del på att försvagningen av arbetsmarknaden 2023 nu antas ske något senare, än i tidigare bedömning.

Upprevideringar 2022 och 2023 höjer skatteunderlaget hela prognosperioden men i tämligen ringa utsträckning. Då merparten av upprevideringen kommer från högre antaganden för löneökningar stärks inte skatteunderlaget i reala termer (då löner i kommuner och regioner antas följa löneutvecklingen på arbetsmarknaden i stort).

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.