Publicerad 8 december 2023

Höjt PO-pålägg 2024 på grund av högre pensionskostnader

Kostnaderna för avtalspensioner i kommunsektorn ökar mycket kraftigt 2023 och 2024 på grund av den höga inflationstakten. Även den höjda premien för den avgiftsbestämda pensionen i det nya pensionsavtalet AKAP-KR bidrar till kostnadsökningen. Det nu beslutade inkomstbasbeloppet för 2024 påverkar kostnaderna ytterligare vilket medför att PO-pålägget för 2024 behöver revideras.

PO-pålägget för 2024 behöver nu höjas jämfört med det preliminära, då pensionskostnaderna ökar ytterligare på grund av oväntat lågt inkomstbasbelopp 2024. Genomsnittliga PO-pålägg för pensionskostnaderna för 2024 ökar enligt prognoser med ytterligare 1,4 procentenheter i kommuner och 2,2 procentenheter i regioner jämfört med det preliminärt föreslagna PO-pålägget från i våras.

I våras beräknade SKR ett preliminärt PO-pålägg för 2024, utifrån rådande beräkningsförutsättningar. I november fastställdes det nya inkomstbasbeloppet för 2024 på en betydligt lägre nivå än prognosticerat. Inkomstbasbeloppet ökar för år 2024 enbart med 2,6 procent i stället för 4,2 procent som var den tidigare bedömningen av pensionsmyndigheten. Ett lägre inkomstbasbelopp ökar kostnaden för avtalspensionen medan den minskar kostnaden för den allmänna pensionen.

Inkomstbasbeloppet sätter taket i den allmänna pensionen och golvet för den förmånsbestämda avtalspensionen. Premien i avgiftsbestämd pension är 31,5 % för inkomster över detta tak/golv. Det lägre inkomstbasbeloppet innebär betydligt högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen och något högre för den avgiftsbestämda pensionen.

Ökningstakt i basbelopp av stor betydelse för pensionskostnaderna i kommunsektorn

 

2022

2023

2024

Prisbasbelopp

1,5 %

8,7%

9,1%

Inkomstbasbelopp

4,1%

4,6%

2,6%

Sammantaget uppgår PO-pålägget (arbetsgivaravgifter inkl. avtalsförsäkringar och avtalspensioner) till i genomsnitt 47,2 procent av lönesumman i kommuner och till 57,2 procent i regioner avseende år 2024. Det innebär att PO-pålägget i kommunerna höjs med 2,7 procentenheter jämfört med 2023. I regionerna blir PO-pålägget för 2024 4,9 procentenheter högre jämfört med 2023.

PO inklusive arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och genomsnittliga pensionskostnader

Andel av lönesumman:

 

2022*

2023*

2024 preliminär

2024

Kommuner

39,25

44,53

45,75

47,2

Regioner

45,22

52,28

55,02

57,2

Arbetsgivaravgifter, PO-pålägg

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.