Publicerad 30 maj 2022

Interräntan 2023 alltför låg i förhållande till ränteläget

Med anledning av den snabba ränteuppgången har många hört av sig och undrar över om SKR kommer ändra den föreslagna interräntan avseende år 2023. SKR:s internräntekommitté föreslår internränta årligen, senast i februari året innan aktuellt budgetår. Internräntan föreslås för budgetändamål och ändras inte. Däremot kan kommunen själv välja att ändra sin internränta.

SKR:s föreslagna internränta tas fram i samarbete med Kommuninvest

Den av SKR föreslagna räntan bygger på kommunsektorns genomsnittliga räntekostnad för sin skuld/upplåning. Den tas fram i samarbete med Kommuninvest. Det huvudsakliga underlaget är data från Kommuninvests skulddatabas, KI Finans.

Sedan bedömningen gjordes har det varit en mycket snabb ränteuppgång. Utifrån det rådande ränteläget (24/5) beräknas därför den genomsnittliga räntan i kommunsektorn år 2023 att bli högre; cirka 1,75–2,0 procent istället för 1,25 procent som är föreslagen internränta för 2023. Ränteläget är dock mycket osäkert.

Kommunen kan själv bestämma sin internränta efter den egna upplåningen

Det är helt upp till varje kommun att ändra sin internränta. Kommunen bestämmer själv vilken internränta som ska tillämpas. För att erhålla en korrekt internränta för den enskilda kommunen bör internräntan beräknas utifrån den egna genomsnittliga räntekostnaden för sin egen upplåning.

Syftet med SKR:s föreslagna internränta

SKR tar fram föreslagen internränta som ett underlag för beräkning av kapitalkostnader på (aktiverade) investeringar vid budgetering, och intern styrning för de kommuner som inte kan beräkna internräntan utifrån sin egen upplåning.

De som har tillgång till KI-finans kan hämta stöd där för bedömningen av sin egna aktuella internränta.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Holst
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.