Publicerad 2 september 2022

Redovisning av det tillfälliga kommunstödet med anledning av kriget i Ukraina

Tillfälligt stöd till kommunerna med anledning av kriget i Ukraina har betalats ut från Migrationsverket i slutet av augusti. Vår bedömning är att bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag och intäktsförs med en jämn fördelning från och med juni 2022 till och med december 2023.

Bakgrund till det tillfälliga stödet

I vårändringsbudgeten beslutades det om stöd till kommunerna med anledning av kriget i Ukraina om 500 miljoner kronor. I regeringens regleringsbrev till Migrationsverket för 2022, som beslutades 2022-06-22, anges:

”Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för kostnader under 2022 och 2023 som avser mottagandet av personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från Ukraina. Medel ska betalas ut senast den 31 augusti enligt lista i bilaga 5 Tillfälligt stöd till kommuner.”

Tillfälligt kommunstöd som betalas ut utan ansökan, Migrationsverket

Redovisningen av det tillfälliga stödet

Bidraget redovisas utifrån RKR R2 Intäkter.

Eftersom det i beslutet inte finns några villkor kopplat till bidraget (inget återbetalningskrav) är vår bedömning att det i externredovisningen klassificeras som ett generellt bidrag.

I beslutet anges en restriktion om att bidraget får användas under 2022 och 2023. Det anges dock inte hur mycket som avser respektive period. Vår bedömning är att bidraget intäktsredovisas med en jämn fördelning från och med juni 2022 till och med december 2023.

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR