Publicerad 7 juni 2023

RIPS-kommittén

En RIPS-kommitté har funnits sedan 2008. Kommitténs uppdrag fastställs av SKR:s styrelse. Senaste ändringen i uppdraget gjordes i juni 2019.

RIPS-kommitténs uppdrag:

  • ansvara för löpande uppföljning av RIPS-riktlinjerna, så att de är aktuella över tid. RIPS-kommittén ska också löpande följa tillämpningen av riktlinjerna.
  • verka för en rättvisande och förutsägbar värdering av pensionsförpliktelserna.
  • ta särskild hänsyn till sektorns särart när beslut om ränta fattas.
  • har mandat att ge förslag till beslut om förändringar i ränte- och dödlighetsantaganden samt övriga antaganden inom strukturen för RIPS-riktlinjerna.
  • sammanträda minst en gång per år för att ta fram förslag till beslut om aktuella riktlinjer. Kommittén ska redovisa vilka resonemang och vilket underlag som ligger till grund för förslagen.

Med RIPS-kommitténs förslag som underlag fattar SKR:s VD ett årligt beslut om aktuella riktlinjer. Dessa publiceras senast under juni månad.

SKR:s VD fattar beslut om RIPS-kommitténs sammansättning.

Kommittén består av tjänstepersoner inom SKR; chefsekonom (ordförande), sektionschef ekonomisk analys (vice ordförande), ekonomer och experter samt två externa parter; chefaktuarie respektive nationalekonom.

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.