Publicerad 24 juni 2024

RIPS – riktlinjer för beräkning av pensionsskulder

Pensionerna har en betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det viktigt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av pensionsförpliktelserna. SKR tar löpande fram riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.

Aktuella riktlinjer - beslut och justeringar för år 2024

SKR:s vd fattar beslut om riktlinjerna och dessa publiceras senast i juni varje år. Resultatet av 2024 års översyn kan sammanfattas:

  • Att den reala diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen fortsatt ska vara 1 procent. Även övriga antaganden har lämnats oförändrade utifrån år 2023.

RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (version 2024)

I cirkulär 24:32 beskrivs bakgrunden till 2024 års beslut om vilka antaganden som ska tillämpas:

Cirkulär 24:32 (kommuner och regioner)

RIPS kommittén fattar beslut om regelverken

SKR:s styrelse fattar beslut om regelverket på en övergripande nivå, till exempel när det finns en nytt pensionsavtal eller när det skett någon lagändring som påverkar de grundläggande förutsättningarna. Inom SKR:s kansli finns en RIPS-kommitté som följer utvecklingen och fattar ett årligt beslut om vilka riktlinjer som ska gälla för det aktuella året.

RIPS-kommittén

Historik, RIPS

SKR har samlat information om tidigare utgivna RIPS som är av större betydelse för kommuner och regioner. Bland annat finns RIPS 17 för den som är intresserad av att få en mer komplett bild av regelverket. Den innehåller en allmän beskrivning av och bakgrund till riktlinjerna, exempel på uträkningar samt även riktlinjer för förtroendevalda.

Samlad information om tidigare utgivna RIPS, historik

Publikationer

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.