Publicerad 22 maj 2024

Mål- och resultatstyrning

Mål- och resultatstyrning syftar till att fokusera på vilka resultat, kvalitet på den service och de tjänster som kommunen eller regionen tillhandahåller sina brukare och medborgare.

Målstyrning och resultatstyrning kan ses som två olika styrformer inriktade på att styra mot framtida mål respektive att mäta historiska resultat. Men eftersom de två styrformerna vanligen används tillsammans är den vanligaste benämningen mål- och resultatstyrning.

Med resultat avses i första hand resultat utifrån ett medborgare och brukarperspektiv. Kortfattat – vilken service eller tjänster erhåller medborgarna för sina skattepengar och vilken kvalitet är det på servicen och tjänsterna.

Stöd i att utveckla mål- och resultatstyrning

SKR har tagit fram en skrift kring att utveckla mål- och resultatstyrning. Den ger dig en fördjupning av vad resultatstyrning innebär i praktiken och hur du kan utveckla kommunens eller regionens styrning mot en mål- och resultatstyrning.

Mål och resultat: att utveckla mål och resultatstyrning

Politikerna styr genom att sätta mål för verksamheterna

Målstyrningen är det verktyg som politiken, medborgarnas företrädare, har för att styra verksamheten. Målen ska utgå från definierade behov och vilka resultat som ska uppnås. Uppföljning av målen är ett sätt att skaffa kunskap huruvida god kvalitet uppnås i de kommunala och regionala tjänsterna men även för att få kännedom om när utvecklingen inte går i avsedd riktning.

Definiera resultat och tjänster

Resultat är den viktigaste komponenten när politikerna styr och följer upp verksamhet, oavsett vem som utför tjänsten.

Resultat handlar om att definiera vad som är ett bra resultat och bra tjänster utifrån brukarens eller den specifika målgruppen synvinkel.
Resultat är graden av måluppfyllelse och konkreta exempel kan vara styrningens effekten på patientens hälsa eller på elevens kunskap.
För att kunna styra behövs också mått för volymer, aktiviteter och processer.

I mål- och resultatstyrning står alltså begreppet resultat för att de tjänster som kommunen eller regionen levererar till sina medborgare har utförts på ett sådant sätt att det ur brukarens och medborgarens perspektiv har skapats ett kvalitativt mervärde utifrån dennes behov.

Resultatindikatorer för att bedöma om måluppfyllelse

För att få kännedom om utvecklingen sker i avsedd riktning måste ett rimligt antal resultatindikatorer finnas tillgängliga. Indikatorerna ska vara kopplade till målen och avspegla måluppfyllelsen. Dessa ska vara byggda på fakta samt kunna följas över tid.

En bra indikator lyfter fram viktiga kvalitativa egenskaper avseende den service och de tjänster som brukarna och medborgarna erhåller och ger signaler om hur väl kommunen eller regionen uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. Indikatorn skapar också möjligheter att värdera och jämföra resultatet i förhållande till andra kommuner.

Analysera resultat för ökad kunskap

Kunskapen om vad som skapar ökad kvalitet och goda resultat för brukaren och medborgaren är central i mål- och resultatstyrningen.

Att följa upp och analysera verksamheten ger förtroendevalda och verksamhetsansvariga en återkoppling kring måluppfyllelse samt över kvaliteten på levererade tjänster. Resultatet av analysen är en viktig "input" i den kommande prioriteringsprocessen för de förtroendevalda, men också för verksamhetsorganisationen i deras arbete med förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.

Information om uppföljning och analys

Kommunkompassen belyser kommunen utifrån medborgar- och brukarperspektiv

Lär av andra genom jämförelser

Genom att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnad kan kommuner och regioner lära av de som har de bästa resultaten och därmed förbättra de egna verksamheterna. Det ger ett underlag för kommuner och regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna Jämförelser

Projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK

Kolada - databas med nyckeltal, verktyg för jämförelse och analys

Analysera med nyckeltal, RKA

Publikationer

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.