Publicerad 18 januari 2024

Leda för resultat i ett styr- och ledningssystem

För att kunna förverkliga vad som beskrivs i styrdokument budget, mål- och resultatstyrning med mera krävs att chefer och medarbetare ges ett stöd. Ledning bidrar till att kvalitetssäkra verksamhet och uppmuntrar till ständiga förbättringar utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv. SKR har tagit fram ett stödmaterial för förändringsledning.

Ledningen agerar utifrån politikens fastlagda riktning

Genom vision, strategier och mål anger politiken riktning för verksamheten och vad man vill åstadkomma både på kort och lång sikt. För att säkerställa att vision, strategier och mål uppnås krävs ett styr- och ledningssystem som kan beskrivas utifrån en modell bestående av tre olika huvudprocesser; organisera, styra och leda. För att fastlagd riktning ska få genomslag i hela organisationen räcker det inte med att kommunicera olika processer och direktiv genom styrdokument. Ledningen måste i sitt agerande också visa i handling att man står bakom fastlagd riktning. Ledningen måste också vara lyhörd för medarbetares och chefers behov av stöd.

Skapa engagemang, delaktighet och lärande

Medarbetares och chefers engagemang, delaktighet och lärande är viktigt i resan mot att kvalitetssäkra och utveckla tjänsterna ur ett brukar- och medborgarperspektiv. Insatser i form av ledarskaps- och medarbetarskapsutbildning, arbete kring kultur och värdegrund, stöd för att leda förändringar är bara några exempel på insatser som krävs.

För att få genomslag av styrning krävs ledning

För att styra kommunen och regionen för en hållbar samhällsutveckling måste huvudprocesserna organisera, styra och leda samverka. Det innebär att om en förändring sker inom till exempel hur vi styr kan detta påverka hur vi leder och även hur vi organiserar. Ett välfungerande styr- och ledningssystem är alltså ett system som hela tiden på olika sätt måste anpassas utifrån förändrade förutsättningar.

Stödmaterial för att leda i förändring

Forskningen visar att många av de initiativ till förändring som startas upp aldrig riktigt når i mål. Förväntade resultat och effekter uteblir. Det går att lyckas med förändringar men kräver en systematik, förändringsledning. Stödet består av en ”verktygslåda” och mallar.

Material förändringsledning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.