Publicerad 19 december 2023

Samarbete mellan ledande förtroendevalda och chefer

Att arbeta med hur man styr och leder tillsammans ökar möjligheterna att lösa komplexa frågor och utveckla verksamheten. I en forskningsrapport finns ett diskussionsmaterial och case för politikens genomslag. SKR har också arbetat fram ett stödmaterial för ett bättre samarbete samt ett förslag på en gemensam överenskommelse.

Att lära av varandra – en forskningsrapport

I forskningsrapporten ”Att lära av varandra för att styra och leda bättre tillsammans” delar ledande förtroendevalda och chefer med sig av sina erfarenheter.

Att lära av varandra för att styra och leda bättre tillsammans

SKR:s förhoppning är att skriften ska inspirera till samtal mellan ledande förtroendevalda och tjänstepersoner om dilemman som kan uppstå. Den är också ett stöd för att utveckla en gemensam strategi för att formalisera och förtydliga ansvar och samarbete.

Stöd för att styra och leda bättre tillsammans

PM: stöd för att styra och leda bättre tillsammans (PDF) Pdf, 258 kB.

Följande faktorer framställs ofta som viktiga i arbetet med att skapa ett väl fungerande samarbete:

  • Utgå och arbeta för att förtroendevalda och tjänstepersoner styr och leder tillsammans – ett gemensamt ansvar för helheten.
  • Ett gemensamt fokus och en gemensam berättelse om mål och beslut.
  • Tydliggör uppdragen och prata om vem som ska göra vad.
  • Prata om samarbetet och vad det ska innehålla. Regelbundna möten för att lyssna och lära av varandra bygger bra samarbete.
  • Tydliga strukturer, regler och rutiner skapar en spelplan som det är enkelt förhålla sig till och kommunicera. Den behöver omprövas regelbundet.

Förslag överenskommelse ordförande och chef

Förslag överenskommelse mellan ordförande och chef (PDF) Pdf, 109 kB.

För att uppnå det gemensamma uppdraget och öka genomslag och resultat av politiken kan det vara bra att komma överens om och formalisera detta i en överenskommelse.

Kommunallagen reglerar att styrelsen ska utse en direktör i 7 kap 1§ och att styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen och den ska också fastställa direktörens övriga uppgifter, i 7 kap 2§.

Processledning för styra och leda bättre tillsammans

Intresseanmälan processledning

SKR kan vara ett stöd i arbetet med att tydliggöra uppdrag, ansvar och utveckla samarbetet mellan ledande politiker och chefer. Processledningen kan genomföras på plats i kommunen eller regionen.

Syftet med dagen eller dagarna är att den politiska ledningen och ledningsgruppen tillsammans ska utveckla samarbetet genom att bygga vidare på kommunens eller regionens vision och mål samt gemensamt tydliggöra ansvar och samarbete.

Ansvariga är Lena Lindgren, projektledare, och Helena Linde, kommunjurist, SKR.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.