Publicerad 20 juni 2023

Resultat kommungrupper, fritextsvar

Totalt deltog 67 kommuner i servicemätningen våren 2023. Invånare i lågpendlings- och landsbygdskommuner ger generellt ett högre betyg till kommunen än invånare i städer. Här redovisas också en analys av fritextkommentarer.

En tydlig skillnad i resultatet finns när resultatet bryts ner på respektive kommun utifrån SKR:s kommungruppsindelning. Den består av nio olika nivåer som här är grupperade till tre områden för klustring av resultatet:

  • Städer
  • Pendlingskommuner
  • Lågpendlings- och landsbygdskommuner

Beskrivning av SKR:s kommungruppsindelning

Bättre betyg till lågpendlings- och landsbygdskommuner

Både för e-post och telefoni så får kommuner i gruppen låg-pendlings- och landsbygdskommuner bättre betyg i mätningen jämfört med städer och pendlingskommuner. Städer får i genomsnitt lägst betyg. Detta visar resultatet för samtliga nyckeltal i mätningen 2023.

Diagram 1: Skillnader i index

Diagrammet visar skillnad i index mellan Städer, Pendlingskommun och Lågpendlings- och landsbygdskommuner.

Kommentarsanalys på frikommentarer

Totalt 12 205 fritextkommentarer har samlats in och analyserats i mätningen 2023.

Utöver att ge betyg för enkelhet, bemötande och tydlighet kunde varje respondent ge en kommentar där följande fråga ställdes: ”Vad är den viktigaste feedbacken du skulle vilja ge till din kommun?

Analysen av kommentarerna visar att det är flest respondenter som lämnar en kommentar med negativ tonalitet inom området enkelhet. Kopplat till detta tema nämner respondenterna olika typer av krångelfaktorer eller saker som gör att det inte upplevs enkelt att få hjälp med sitt ärende. Kommentarer med positiv tonalitet handlar till största del om bemötande.

Tabell 1: Andel svar inom olika teman

Tabellen visar andel kommentarer som innehåller olika teman. En kommentar kan innehålla flera teman.

Serviceundersökning: Tabellen visar andel svar i procent inom olika teman.

Tema

Andel kommentarer, procent (%)

Svar och återkoppling

35 %

Bemötande

24 %

Svarstid

19 %

Service

17 %

Medarbetare

17 %

Telefonkontakt

15 %

Enkelhet

9 %

Digitala tjänster

6 %


Diagram 2: Tonalitet per tema

Diagrammet visar positiva, negativa eller neutrala kommentarer. I diagram 2 visas fördelningen mellan positiv-, negativ-, och neutral tonalitet inom åtta teman. Värdet redovisas i procent.

Tabell 2: Exempel på vanliga förekommande ord

tt tema kan innehålla mer än 60 olika ord. I nedan tabell presenteras ett urval av förekommande ord inom olika teman.

Serviceundersökning: Exempel på vanliga förekommande ord inom olika teman.

Tema

Förekommande ord

Bemötande

Trevlig, hjälpsam, serviceminded, förstående, lyhörd, engagerad, proffsig, otrevlig

Svarstid

Snabbt, väntar, fort, kö, väntetid, tider, långt, kortare, handläggningstid

Service

Hjälp, kompetent, tillgänglig, support, kvalitet, sakkunskap, serviceinriktade


Medarbetare

Personen, handläggare, medarbetare, kontaktperson, receptionist, kommunanställd

Svar, återkoppling

Ärende, information, respons, hantering, lösning, åtgärda, besvara

Telefonkontakt

Ringde, samtal, växel, telefonkontakt, kommunens växel, kontaktcenter

Enkelhet

Svårt, lätt, tydligt, krångligt, effektiv, smidigt, komplicerat, omständligt, förvirrande

Digitala tjänster

Hemsida, digitalt, app, webben, chatt, e-tjänster, e-post, bank id, sociala medier

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.