Publicerad 8 januari 2024

Planering, uppföljning, stödmaterial

Planering, uppföljning och analys och åtgärder är väsentliga delar i ett styr- och ledningssystem. Samspelet mellan dessa skapar förutsättningar för att effektivt producera tjänster till medborgarna och brukarna (elever, klienter, patienter) samt utveckla lokalsamhället.

Illustration av förklaringsmodellen "Styrsnurran".Förstora bilden

Illustration av "Styrsnurran". Klicka på bilden för att få en större version.

Modell för styrning och ledning

SKR har tagit fram en övergripande modell för planering, uppföljning och åtgärder i ett kommunövergripande styrning, även kallad Styrsnurran. Modellen beskriver de tre olika delarna i ett styrning- och ledningssystem - Planera, följa upp och åtgärda - med dess underliggande aktiviteter. Dessa aktiviteter påverkar och ger stöd till varandra.

Förtroendevalda och tjänstepersoner är mer eller mindre aktiva i de olika stegen men bör ha kunskap om hur allt fungerar ur ett helhetsperspektiv.

Planera och planeringsprocessen

I första steget, planera, tydliggör politiken vad som ska uppnås genom att ta beslut om visioner och strategier. Detta förtydligas genom att sätta mål, genom förfrågningsunderlag eller genom avtal, där det framgår vilka resultat och effekter som ska uppnås ur ett brukar- och medborgarperspektiv både på kort- och lång sikt.

Följa upp och analysera verksamhet

Avvikelser, både positiva och negativa, fångas upp i det andra steget genom uppföljning och analys.

Åtgärda, konsekvensbeskrivning

Bakomliggande orsaker synliggörs och förslag till åtgärder presenteras i det tredje steget. Vissa åtgärder blir förbättringsarbete direkt i verksamheten. Andra kan kräva större insatser där politiken måste prioritera och fatta beslut ur ett helhetsperspektiv.Lärdom ar från goda exempel kommuniceras och sprids i hela organisationen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lisa Lindell
    Handläggare
  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.