Publicerad 7 juli 2021

Organisations- och samhällskultur - värderingar och beteenden

Parallellt med att utveckla strukturer för att leda mot resultat måste kommuner och regioner också fokusera på vilka värderingar, beteenden och förhållningssätt som krävs för att uppnå hög kvalitet och effektivitet. För att sätta fokus på dialog kan SKR:s erfarenheter tillsammans med kommuner och regioner samt Sverigestudien vara en del av stödet i arbetet.

Att skapa en organisationskultur

Våra värderingar, beteende och förhållningssätt har betydelse för hur vi agerar och beter oss när vi möter våra brukare och medborgare. När vi kvalitetssäkrar och utvecklar våra tjänster.

  • Men vilka är våra värderingar, beteenden och förhållningssätt?
  • Hur ser det ut på våra arbetsplatser och i vårt lokalsamhälle?

Genom att kartlägga och föra dialog kring rådande värderingar, beteende och förhållningssätt på arbetsplatsen och i lokalsamhället skapas en bra grund för att utveckla en önskad kultur som stödjer fastställda visioner, strategier och mål.

Skapa en vision om förflyttning - ledarna har en viktig roll

Utifrån kartläggning och dialog kring rådande värderingar, beteende och förhållningssätt på arbetsplatsen och i lokalsamhället kan steg tas mot att skapa en en vision om förflyttning. En förflyttning mot de värderingar, beteenden och förhållningssätt som kommuner och regioner vill ska råda. Ledarna får en viktig roll som bärare av den förflyttningsvision och måste ges stöd och verktyg för att tillsammans med medarbetarna kunna göra denna förflyttning.

Starta upp en dialog med hjälp av resultaten från Sverigestudien

Att kartlägga värderingar, beteenden och förhållningssätt kan vara ganska omfattande.

  • Stämmer bilderna från Sverigestudien med hur det ser ut i vår kommun eller region, eller finns det skillnader?
  • Om det finns skillnader - vilka är dessa i så fall?

Resultatet av 2020 års mätning inom Sverigesstudien

Erfarenheter från åtta kommuner och en stadsdel

Åtta kommuner och en stadsdel arbetade under ett par år med att kartlägga vilka värderingar som används för att beskriva kommunen eller stadsdelen samt vilka värderingar de vill se i framtiden.

Avsaknad av kundfokus, kostnadsjakt, förvirring och osäkerhet om framtiden var några av de värderingar och beteenden som används för att beskriva nuläget. För att skapa en förflyttning mot önskade värderingar tog man hjälp av olika verktyg och metoder för dialog. I tidningen ”Fokus på värderingar” beskriver några av kommunerna sina erfarenheter och resultatet.

Fokus på värderingar (PDF) Pdf, 4 MB.

Tre viktiga lärdomar inför ett utvecklingsarbete

I tidigare utvecklingsarbete med fokus på dialog om värderingar tillsammans med några kommuner finns tre viktiga lärdomar att ta med sig om man har för avsikt att starta upp ett arbete i kommunen eller regionen kring värderingar, beteenden och förhållningssätt.

Arbeta långsiktigt

Att utveckla en kultur som möter framtida behov gör man inte över en natt. Det krävs ett långsiktigt arbete och mod. Modiga ledare som vågar vara förebilder.

Fokusera på dialogen

Att skapa en kartbild kring vilka värderingar som råder i lokalsamhället är en bra startpunkt. Men det är dialogen kring kartbilden som är viktig. Varför väljer vi vissa värderingar, beteende och förhållningssätt framför andra? Vad innebär det för mig? För våra medarbetare? För våra brukare och medborgare? För våra förtroendevalda?

Förstå olikheter

Dialog kring värderingar, beteenden och förhållningssätt handlar inte om att skapa konsensus utan om att förstå olikheter.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.