Publicerad 15 december 2022

Valfrihetssystem i kommuner, beslutsläget 2022

SKR sammanställer två gånger per år en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Senaste uppgifterna är hämtade till och med juni 2022.

Det sker fortsatt en ökning av antal kommuner som väljer att avsluta sina valfrihetssystem. Ytterligare sju kommuner har valt att avskaffa LOV i sina kommuner sedan senaste mätningen. Vissa ersätter LOV med att genomföra upphandlingar enligt LOU medan andra återgår till att all drift sker i egen regi. Oskarshamn och Tomelilla har dock sedan senaste mätningen infört valfrihetssystem i sin kommun.

Ett antal kommuner utreder möjligheten att anpassa valfrihetssystem inom lag om offentlig upphandling (LOU), några har tagit beslut om detta sedan senaste mätningen medan andra har beslut att fatta i fullmäktige under hösten.

Utförare inom hemtjänst

Valfrihetssystem enligt LOV införs inom flera tjänsteområden, men det är absolut vanligast att det inrättas inom hemtjänsten. Initialt, från 2009 när lagstiftningen infördes, skedde en succesiv ökning av antalet privata utförare som drev hemtjänstverksamhet på uppdrag av kommunen.

Under senare år syns en kontinuerlig minskning av antalet externa aktörer inom LOV-marknaden. Kommunerna har arbetat mycket med avtalsuppföljningar och granskningar. Samtidigt som tillståndsgivning från IVO och en stram ekonomisk situation i kommunerna är troliga anledningar till denna förändring.

Kommuner som har avslutat sina LOV-system har primärt angivit att det varit få brukare som valt en privat utförare, eller att få företag valt att etablera sig i kommunen. Det finns idag ett 20-tal kommuner som har infört valfrihetssystem men som inte har någon privat aktör ansluten i systemet.

Kommuner med fungerande valfrihetssystem enligt LOV har valt att införa system inom fler verksamhetsområden. Särskilt boende för äldre är det området som ökat mest senaste åren.

Utveckling och trend LOV 2010-2022

Tjänsteområden med LOV

Karta LOV i kommuner 2022

  • 158 kommuner har infört LOV - anges med grön färg i kartan
  • 111 kommuner har ej haft LOV - anges med grå färg i kartan
  • 21 kommuner har avslutat LOV - anges med orange färg i kartan

Källa: Statistiken har hämtats från Hitta LOV-uppdrag, Upphandlingsmyndighetens tjänst för annonserade uppdrag inom LOV.

Hitta LOV-uppdrag, Upphandlingsmyndigheten

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR