Publicerad 15 augusti 2022

Riskjustering sjukdomsbörda, ACG

ACG är ett beskrivningssystem för analys av en populations samlade sjuklighet (morbiditet). ACG ger en samlad bild av en vårdcentrals resursbehov och kan användas som grund för justering av ersättning.

Om ACG-systemet

The Johns Hopkins ACG System bygger på kliniska observationer. Systemet sorterar och grupperar diagnoser och sjukdomar efter vissa kriterier för att beskriva sjukdomsbilden i avgränsbara grupper (adjusted clinical groups) som ges olika resursvikter. ACG bygger på de diagnoser som har registrerats på de patienter som varit i hälso- och sjukvården under de senaste 15, 18, 24 månaderna. Patienterna är basen, inte vårdtillfällena. Patienten sorteras enligt ett grupperingsschema, efter ålder och kön respektive följande fem kriterier:

 • Tillståndets varaktighet.
 • Tillståndets allvarlighetsgrad.
 • Diagnostisk säkerhet vid bedömning.
 • Bakomliggande orsak (etiologi).
 • Behov av specialiserad vårdnivå.

För varje grupp finns en på förhand definierad kostnadsvikt, beräknad utifrån svensk kostnadsdata inom hälso- och sjukvården (Kostnad per patient, KPP).

Kostnad per patient, KPP

ACG-systemets användningsområden är som

 • Beskrivningssystem (för att beskriva sjukdomsbilden i en befolkning)
 • Analysverktyg
  • Vad kännetecknar våra patienter relativt andra?
  • Vilka är våra mest sjuka patienter?
  • Identifiering av riskpatienter och för att förutsäga återinläggningar
 • Vårdtyngdsjustering i ersättningssystem

Behov att öka kunskapen och förståelsen för ACG-systemet

SKR:s sjukvårdsdelegation har, med utgångspunkt i granskningar i enskilda regioner, sett ett behov av att se på möjligheterna att utvärdera ACG -systemet. SKR har i uppdrag att ta frågan vidare. Systemet är komplext och inte helt transparent. Det finns utrymme för att öka kunskapen om och förståelsen av systemet.

Promemorian (ACG – förutsättningar för en nationell insats) ska ses som en del i kunskapsutvecklingen. De frågeställningar som lyfts i sammanfattningen och på slutet kommer att hanteras i enlighet med förslagen i promemorian (PM).

Innehållet i nedan dokument är under uppdatering 2022:

PM: ACG – förutsättningar för en nationell insats (PDF) Pdf, 528 kB.

Aktiv förvaltning och revision

Då ACG i många regioner används som metod för resursfördelning, finns ett inneboende incitament att manipulera påverkbara variabler. Det finns indikationer på en överdriven diagnosregistrering i syfte att skenbart öka vårdtyngden i populationen. För att minimera riskerna av att kliniker söker optimera utfallet, bör användningen av ACG i ersättningssystem kombineras med god uppföljning, diagnosskolor, medicinska revisioner och kompletterande ekonomiska incitament.

ACG som verktyg för verksamhetsutveckling

ACG kan med fördel också användas för andra syften att justera ersättning, till exempel:

 • vårdtyngdsmätning och beskrivning
 • resursanvändning - retrospektivt och prospektivt
 • folkhälsoinriktat arbetssätt
 • kvalitetsutveckling för specialister inom allmänmedicin

Informationsansvarig

 • Lars Kolmodin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR