Publicerad 20 december 2023

Avtalssamverkan

SKR har tagit fram information om avtalssamverkan för kommuner och regioner. Innehållet tar upp vanliga rättsliga och praktiska frågeställningar samt ger exempel på hur de kan lösas i praktiken vid samverkan. Enligt den senaste statistiken är avtalssamverkan det vanligaste sättet att samverka på.

Genom avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller en annan region. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Ett arbete med uppdatering och tillgänglighetsanpassning sker av rapporterna del 1 och 2 under 2023/2024.

Kommunal avtalssamverkan – Tillsyn och prövning

Denna första del innehåller sådana uppgifter som typiskt sett innefattar myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning.I samband med införandet av den generella rätten till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen upphävdes bestämmelser om avtalssamverkan i flera speciallagar med hänvisning till att möjligheten till avtalssamverkan i fortsättningen regleras i 9 kap. 37 § i kommunallagen.

Kommunal avtalssamverkan: del 1 Tillsyn och prövning (PDF) Pdf, 924 kB.

Kommunal avtalssamverkan – Socialtjänsten

Den andra delen innehåller också uppgifter om myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning. Den behandlar kommunal avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § i kommunallagen ifråga om uppgifter som socialtjänsten och socialnämnden huvudsakligen svarar för.

Kommunal avtalssamverkan, del 2: Socialtjänsten (PDF) Pdf, 1017 kB.

Metodstöd: Avtalssamverkan inom socialtjänsten

Denna rapport har utformats för att ge kommunerna ett handfast stöd kring kommunal avtalssamverkan kring tjänster eller insatser. Den kompletteras med en metodguide som ger en steg-för-steg instruktion till hur en kommun praktiskt kan gå till väga med att utforma avtalssamverkan. Texten i rapporten och metodguiden har tagits fram av Lumell Associates som
också ansvarar för innehållet.

Avtalssamverkan i socialtjänsten

Kommunal avtalssamverkan – Miljöområdet

SKR har tagit fram en broschyr som stöd och inspiration till de kommuner som vill börja avtalssamverka inom miljöområdet. Den innehåller beskrivningar av vad man bör tänka på och intervjuer med kommuner som redan ingår i någon form av avtalssamverkan.

Avtalssamverkan inom miljöområdet

Statistik om avtalssamverkan – tillsyn och prövning inom miljö och hälsa

Vart fjärde år skickar SKR ut en enkät till landets miljö- och hälsokontor för att samla in fakta inom ett antal områden som rör myndighetsutövningen. Enligt den senaste enkäten 2023 är avtalssamverkan det vanligaste sättet att samverka på.

Kommuner som samverkar genom avtal och övrig statistik

Fakta om avtalssamverkan

Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på samma sätt som före lagändringen.

Samverkansrelationer påverkas även fortsättningsvis av ett antal olika rättsliga och praktiska parametrar som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, som:

  • information och samråd
  • dokumenthantering och personuppgiftsbehandling
  • offentlighet och sekretess
  • arbetsrätt och arbetsmiljö
  • uppföljning och uppsikt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.