Publicerad 22 april 2024

Fullmäktiges program, privata utförare

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner. SKR har tagit fram ett stödmaterial för programarbetet.

Programmet ska innehålla följande:

 • Mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
 • Information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga krav ska följas upp.
 • Hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod.

Fullmäktiges program för uppföljning och insyn: verksamhet som utförs av privata utförare

Krav på kontroll och insyn

Kravet på program grundar sig i det generella kravet att kommuner och regioner ska kontrollera och följa upp verksamhet som man överlämnat till privata utförare. Det innebär att kommunen och regionen ska:

 • kontrollera och följa upp verksamheten
 • genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över

Verksamhetens art och storlek avgör nivån på kommunens eller regionens krav på kontroll och insyn. Högre krav på kontroll och insyn bör ställas på verksamhet som invånarna är beroende av samt eller där riskerna kan bedömas vara stora.

Privata utförare och konkurrens

Programarbete med mål, riktlinjer, uppföljning och insyn

SKR har tagit fram ett kortfattat stödmaterial om programmet. Materialet ger bakgrund och fakta om programmet samt stöd vid upprättandet. Det innehåller också erfarenheter och lärdomar av en mindre uppföljande studie efter första mandatperioden.

Fullmäktigesprogram för verksamhet som utförs av privata utförare

Stödmaterialet omfattar:

 • Syftet med att stärka fullmäktiges ansvar för mål, uppföljning och insyn.
 • Vad programmet ska innehålla.
 • Vilka verksamheter som ska omfattas av programmet.
 • Hur programmet kan upprättas.
 • Betydelsen av återkopplingen till fullmäktige för att få till stånd den strategiska diskussion som avses.
 • Behovet av att utveckla former för att säkra medborgarnas insyn och tillgång till fakta, resultat, kvalitet och jämförelser.

Exempel på fullmäktiges program

Nedan finns några exempel på program som kommuner har arbetat fram.

Vellinge kommun 2020-2023 (PDF)

Täby kommun 2019-2022 (PDF)

Växjö kommun 2019-2022 (PDF)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.