Publicerad 4 juni 2024

Fullmäktiges uppdrag och arbete

Här kan du ta del av stödmaterial för fullmäktiges arbete, exempelvis förslag på arbetsordning, fullmäktiges uppdrag i ansvarsprövningen och fullmäktiges smaspel med revisionen.

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Likaså styrs regionerna av politiker som valts direkt av medborgarna.

Kommunfullmäktiges uppdrag: så styrs en kommun

Regionfullmäktiges uppdrag: så styrs en region

Arbetsordning för fullmäktige

SKR har tagit fram ett förslag till arbetsordning för fullmäktige. Materialet bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Reglementet kommer successivt att revideras i takt med att ny lagstiftning tillkommer.

Förslag till arbetsordning för fullmäktige

Juridiskt ramverk för fullmäktiges arbete

SKR visar en presentation om ordförandes roll, kommunallagens innehåll och om fullmäktiges sammanträde.

Att leda fullmäktiges arbete (PDF) Pdf, 136 kB.

Fullmäktiges ansvarsprövning

Ansvarsutkrävande och granskning är viktiga grundstenar i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. De bidrar till att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn. Fullmäktige har uppdraget för ansvarsprövningen och revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen.

Fullmäktige prövar årligen om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv i nämnder, beredningar, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund samt indirekt i kommunala företag – det vill säga de som har fått olika uppdrag av fullmäktige.

Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda. Det är revisorerna som är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen.

Skrift: Ansvarsprövning i fullmäktige om formella krav och praktisk hantering

Frågor och svar om ansvarsprövning

Fullmäktige och revisorerna

Revisorerna är fullmäktiges redskap för den demokratiska kontrollen, därför är dialogen viktig att belysa och reflektera kring. Fullmäktige är också ansvariga för revisionens förutsättningar.

Revisionens samspel med fullmäktige

Evenemang

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.