Publicerad 23 maj 2024

Erfarenheter av digitala möten i fullmäktige

SKR samlade till ett seminarium för kommuner och regioner i syfte att dela erfarenheter av digitala möte i fullmäktige. Du kan här ta del av tre exempel och en genomgång av de juridiska förutsättningarna för deltagande på distans samt en efterföljande frågestund.

Under coronapandemin har kommuner och regioner genomfört politiska möten digitalt för att minska smittspridningen. En förutsättning för att ledamöter får delta i sammanträden på distans är att:

  • fullmäktige fattat beslut om detta,
  • distansdeltagande ske genom ljud- och bildöverföring i realtid, samt
  • på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Juridiska förutsättningarna för digitala politiska sammanträden med deltagande på distans

SKR:s förbundsjurister medverkade vid seminariet och tolkade de juridiska förutsättningarna.

Filmen inleds med att förbundsjurist Helena Linde ger dig en introduktion till regeln om deltagande på distans. Hon redogör för kärnan i ett kommunalt sammanträde med de grundläggande kraven i lagtexten.

Förbundsjurist Emilia Danielsson redogör för förutsättningarna för nämndsammanträden på distans och vad som gäller vid ärenden som omfattas av myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Förbundsjurist Staffan Wikell går igenom vad som gäller vid distansdeltagande kopplat till behandling av personuppgifter i videokonferens-tjänsten.

Filmen avslutas med en frågestund för deltagarna på seminariet.

Filmen är 40 minuter och 53 sekunder lång.

Hemställan distanssammanträden

2021 skickade SKR en hemställan till Finansdepartementet om översyn av reglerna om distanssammanträden i kommunallagen.

Hemställan distanssammanträden

Erfarenheter av digitala politiska möten i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström berättar om sina erfarenheter kring digitala möten med ledamöter deltagande på distans samt hur hon ser på framtiden för digitala möten i fullmäktige. Annika lyfter utmaningarna men också fördelarna med digitala möten och regionfullmäktiges förberedelsearbete.

Filmen är 15 minuter och 2 sekunder lång.

Erfarenheter av digitala politiska möten i Uppsala kommun

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling berättar hur Uppsalas politiska organisation ställt om till digitala möten under 2020 och vilka avvägningar som gjorts. Erik beskriver den diskussion som förts lokalt kring digitala möten och vilket mottagande den digitala omställningen har fått bland ledamöter och partier samt vilka lärdomar man kan dra.

Filmen är 16 minuter och 55 sekunder lång.

Erfarenheter av digitala politiska möten i Karlstads kommun

Marie Edwinsson, tillförordnad chef för digital utveckling och innovation, berättar om hur Karlstads kommun har skapat förutsättningar för digitala möten genom bland annat bred samverkan och förberedelsearbete. Marie redogör för det stöd och utbildningsinsatser som erbjuds de förtroendevalda och kommunens praktiska tillämpning utifrån juridik och säkerhet.

Filmen är 20 minuter och 23 sekunder lång.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.