Publicerad 2 november 2023

Förtroendevalda i kommuner och regioner

SKR gör en kort sammanfattning av Statistiska Centralbyråns (SCB) rapport om de förtroendevalda i kommuner och regioner 2019. Den visar att drygt 40 000 har förtroendeuppdrag i kommunsektorn. SKR har publicerat länsvisa rapporter om de förtroendevalda i kommun och region.

Regionala rapporter om lokalpolitiker i Sverige

SKR kommer att studera SCB:s material från 2019 och beskriva vad som utmärker de lokala politikerna i länen. Fakta i rapporterna är baserad på Statistiska centralbyråns statistik (SCB).

Vilka är lokalpolitikerna i Sveriges län 2020

Kort om Statistiska Centralbyråns kartläggning

Statistiska Centralbyråns (SCB) kartläggning över de förtroendevalda visar bland annat att 35 900 förtroendevalda har ett politiskt uppdrag i landets kommuner och 4 600 i regionerna.

Den visar också att det är en liten minskning i kommunerna jämfört med förra mandatperioden och en liten ökning i regionerna. Samtidigt visar undersökningen att antalet förtroendeuppdrag har ökat vilket innebär att uppdragskoncentrationen har ökat något.

Precis som tidigare är merparten, 96 procent, fritidspolitiker i kommunerna och 93 procent fritidspolitiker i regionerna. Det vill säga att de utövar sitt uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

SCB-rapport: Förtroendevalda i kommuner och regioner 2019

Bredd, grupper och könsfördelning

Det finns en stor bredd bland de förtroendevalda, till exempel är var tionde förtroendevald småbarnsförälder och andelen kommunpolitiker som har barn under 18 år är till och med högre än i befolkningen som helhet. Samtidigt är vissa grupper fortsatt underrepresenterade. Det gäller inte minst unga och utrikes födda.

Könsfördelningen mellan män och kvinnor är på samma nivå som tidigare. Totalt sett är andelen kvinnor bland de förtroendevalda 43 procent i kommunerna och 48 procent i regionerna. Bland ordförandeposterna är till exempel 36 procent kvinnor och 64 procent män i kommunerna. I regionerna är motsvarande andel 46 procent respektive 54 procent.

Källa: SCB

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.