Publicerad 12 april 2024

Valfrihetssystem i kommuner, beslutsläget 2023

SKR sammanställer två gånger per år en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Senaste uppgifterna är hämtade till och med maj 2023.

Under senaste året har det varit få förändringar avseende kommuner som har, eller inte har, infört valfrihetssystem. Enda förändringen är att Lomma kommun infört valfrihetssystem inom det så kallade icke-valet för personlig assistans.

Tidigare har det varit en ökad takt på antal kommuner som lagt ner sina valfrihetssystem, samma ökning syns inte senaste året. Även om flera kommuner har tagit beslut om att avsluta valfrihetssystem inom hemtjänsten för att istället övergå till att upphandla verksamheten enligt LOU. Sigtuna, Upplands Väsby och Värmdö är tre sådana kommuner.

Utförare inom hemtjänst

Valfrihetssystem enligt LOV införs inom flera tjänsteområden, men det är absolut vanligast att det inrättas inom hemtjänsten. Initialt, från 2009 när lagstiftningen infördes, skedde en succesiv ökning av antalet privata utförare som drev hemtjänstverksamhet på uppdrag av kommunen.

Under senare år syns en kontinuerlig minskning av antalet externa aktörer inom LOV-marknaden. Kommunerna har arbetat mycket med avtalsuppföljningar och granskningar. Samtidigt som tillståndsgivning från IVO och en stram ekonomisk situation i kommunerna är troliga anledningar till denna förändring.

Kommuner som har avslutat sina LOV-system har primärt angivit att det varit få brukare som valt en privat utförare, eller att få företag valt att etablera sig i kommunen. Det finns idag ett 20-tal kommuner som har infört valfrihetssystem men som inte har någon privat aktör ansluten i systemet.

Kommuner med fungerande valfrihetssystem enligt LOV har valt att införa system inom fler verksamhetsområden. Särskilt boende för äldre är det området som ökat mest senaste åren.

Utveckling och trend LOV 2010-2023

Tjänsteområden med LOV

Karta LOV i kommuner 2023

  • 159 kommuner har infört LOV - anges med grön färg i kartan
  • 111 kommuner har ej haft LOV - anges med grå färg i kartan
  • 20 kommuner har avslutat LOV - anges med orange färg i kartan

Källa: Statistiken har hämtats från Hitta LOV-uppdrag, Upphandlingsmyndighetens tjänst för annonserade uppdrag inom LOV.

Hitta LOV-uppdrag, Upphandlingsmyndigheten

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.