Publicerad 2 april 2024

Ersättningsmodeller, hemtjänst 2023

SKR undersöker årligen ersättningsprinciper och ersättningsnivåer i kommunernas hemtjänst. Sammanställningen baserar sig på enkätundersökning för samtliga kommuner om ersättningsnivåer, modeller och vad som ingår i ersättningen, både vad gäller egenregiverksamheten som för enskild regi, i de fall man har konkurrensutsatt hemtjänsten.

Av de som besvarar enkäten är det en ganska jämn fördelning av kommuner som har konkurrensutsatt hemtjänsten (52 procent) och de som har all verksamhet i egenregi (48 procent). Av de som konkurrensutsätter hemtjänsten gör merparten, 93 procent detta enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

I gruppen som konkurrensutsätter verksamhet är det jämnt mellan om man ersätter för beviljad tid eller för utförd tid. Medan det i gruppen som ej konkurrensutsatt hemtjänsten är mer jämnt fördelat mellan att ersätta för beviljad tid som att ha en anslagsfinansierad ersättning.

Slutsatser

Få kommuner uppger att de har någon form av målrelaterad ersättning. De som har uppger att ersättning kopplas till nationella brukarundersökningar, kontinuitetsmått, sänkt omsorgsbehov eller kvalitetspeng för att styra mot kvalitet och utveckling.

Hälften av alla kommuner har inte mått avseende hur mycket tid som utförs procentuellt i förhållande till beviljad tid. De som ersätter för utförd tid har dock mer frekvent uppgifter kring detta.

Mer än hälften av alla kommuner som besvarar enkäten uppger att man inte har räknat ut hur stor andel utförd tid i förhållande till arbetad tid som måste ske för att få kostnadstäckning. Beräkningar är mer förekommande i kommuner som har konkurrensutsatt hemtjänsten än de som inte gjort det.

Flera av de svarande belyser utmaningen med att jämföra ersättningar mellan kommunerna. Man beskriver differenser kring fria nyttigheter, tid på dygn för utförande, uppdragets omfattning, geografiska differenser mellan kommuner och möjligheter för enskild regi att begränsa uppdrag till tid och plats som stora variationer mellan sig.

Utmaningar att jämföra ersättningar

Enkätundersökningens syfte är att få uppfattningen om ersättningsnivåer och differenser i varje kommun och vad som påverkar kommunens beslut om ersättningsnivå. Det är påtagligt att det finns skillnader i kravställande, i uppdrag, i förutsättningar eller i beräkningar mellan kommunerna vilket påverkar när man gör eventuella jämförelser mellan kommunerna. Val av ersättningsmodell sker utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar.

För att skapa rättvisa ekonomiska villkor, differentieras ersättningen också utifrån olika faktorer, till exempel:

 • typ av tjänst som service, omvårdnad, hemsjukvård
 • kringtjänster som trygghetslarm, matdistribution, dubbelbemanning med mera
 • tilläggsersättningar kan utgå för restider, dokumentation, välfärdsteknik med mera
 • differentiering utifrån när på dygnet eller under veckan insatsen utförs: dag, kväll, natt, helg
 • geografisk differentiering: tätort, glesbygd, landsbygd, ö:ar,
 • regiform: egen eller privat

Vanligaste ersättningsmodellen – "normkommun"

Konkurrensutsatt hemtjänst

I kommuner som har konkurrensutsatt hemtjänsten är det mest frekvent förekommande att man ersätter för beviljad tid. Tiden mäts elektroniskt. Beställningen och utförandet sker i samma nämnd, men i olika verksamheter.

Egen regi är en utförare i LOV-systemet och drivs i förvaltning. I uppdraget ingår normalt inte anhöriganställning eller ansvar för att ta emot larmsamtal i en trygghetsjour. Men att åka på larm, distribuera mat, tillhandahålla avlösarservice och ledsagning till brukare ingår i uppdraget. Ersättningen differentieras oftast mellan egenregi och privat regi, primärt genom att privat regi får något högre ersättning för momskompensation. Ersättning utgår också normalt för bomtider eller uteblivna besök, i övrigt är det mindre vanligt att andra tillskott sker.

Ej konkurrensutsatt hemtjänst

I normkommunen som inte har konkurrensutsatt hemtjänsten är det primärt anslagsfinansiering som gäller. Tiden mäts elektroniskt. Beställning och utförandet sker i samma nämnd och egenregi drivs i förvaltning.

Ersättningar

Svaren avseende ersättningarna varierar mellan kommunerna, detta beror på uppdrag och förutsättningar.

I nedan tabell följer en snittersättning per tre grupper, de som ej konkurrensutsatt verksamhet, de som har konkurrensutsatt hemtjänsten och ersätter för beviljad tid och de som ersätter för utförd tid. Ersättningen är ett snitt där även högsta och lägsta svar tagits bort utifrån stora variationer åt ett eller annat håll förekommit i svaren. Att ersättningen differentieras mellan egenregi och privat regi beror delvis på olika kompensationer i ersättningarna men kan även påverkas av hur många som besvarat frågan om ersättningar med summa.

Ersättningen redovisas i kronor per timme (kr/tim).

Tabellen redovisar en snittersättning per tre grupper, de som ej konkurrensutsatt verksamhet, de som har konkurrensutsatt hemtjänsten och ersätter för beviljad tid och de som ersätter för utförd tid.


Service,
egenregi

Omsorg,
egenregi

Service.
privat regi

Omsorg,
privat regi

Ej konkurrensutsatt

414 kr/tim

427 kr/tim

Ingen data finns

Ingen data finns

Konkurrensutsatt, ersättning beviljad tid

407 kr/tim

440 kr/tim

422 kr/tim

458 kr/tim

Konkurrensutsatt, ersättning utförd tid

468 kr/tim

476 kr/tim

452 kr/tim

470 kr/tim

Privata utförare

Det har skett en kontinuerlig minskning av antalet privata utförare under senaste åren i de kommuner som har konkurrensutsatt hemtjänsten. I enkätundersökningen svarar 28 kommuner att de har infört valfrihetssystem i sin kommun men inte har några privata utförare.

I medel finns det, enligt enkätsvaren, 2,86 stycken privata företag per kommun där hemtjänsten är konkurrensutsatt. Tar man bort de kommuner som uppger att man inte har någon privat utförare etablerad i sin kommun blir snittet 3,8 stycken privata företag per kommun.

Med samma grund för beräkning så uppgår siffran hos de som ersätter för beviljad tid till 3,02 stycken privata företag per kommun. För de kommuner som eersätter för utförd tid finns 4,97 stycken privata företag per kommun.

Frågor kring ersättningsmodeller kvarstår

Det finns intresse kring ersättningsmodeller och det kvarstår frågor hos kommunerna, till exmepel:

 • Hur ska man nå bättre jämförelsegrunder?
 • Hur har andra räknat?
 • Hur blir vi mer effektiva?

SKR planerar kommande insatser för kommuner kring ämnet under hösten 2023.

Fakta

Val av ersättningsmodell är ett av flera styrinstrument som bidra att kommunens övergripande mål kan uppnås. De vanligaste ersättningsprinciperna för hemtjänstinsatser i kommuner med valfrihetssystem baseras på:

 • Beviljad tid – Den biståndsbeslutade beviljade tiden innebär att utföraren får ersättning för de timmar som står på den enskildes beslut. Detta är en uppfattning av tidsomfattning för att kunna tillgodose den enskildes behov och ge individen en skälig levnadsnivå.
 • Utförd tid – Ersättning för utförd tid baseras istället på den faktiska tid lagts ned på hemtjänstinsater hos hemtjänstmottagaren, ofta kopplat till ett tidredovisningssystem hemma hos den enskilde hemtjänstmottagaren. Ersättningen följer därmed insatsutförandet, men det är inte ovanligt att biståndsbeslutad tid utgör ett maxtak för hur stor ersättning som utbetalas till utföraren.
 • Mindre förekommande modeller handlar om nivåbeslut, där ersättning utgår från utförd tid inom ett spann. Ersättning i andra kommuner kan utgå från planerad tid. I kommuner där hemtjänsten enbart utförs i kommunal regi är anslagsfinansiering inte ovanligt. I några få kommuner förekommer också ersättning utifrån måluppfyllelse.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Thomaz Ohlsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.