Publicerad 23 maj 2024

Valfrihetssystem i regioner, beslutsläge 2023

SKR sammanställer en gång per år en översikt av regionernas beslutade och annonserade valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem, LOV. Jämfört med 2022 har inga förändringar inträffat.

Antal valfrihetssystem inom regionernas verksamhetsområden uppgår i juni 2023 till 107 stycken. Sedan 2022 har därmed inga nya vårdval införts och inga avvecklats. Avsaknad av förändring kan sannolikt tillskrivas att 2022 var ett valår.

Aktuell utveckling

Valet 2022 resulterade i många regioner ett skifte i styrande majoritet. I regioner som växlat till borgerligt majoritet diskuteras införande av nya vårdval som lösning på kapacitetsbrister och ökad valfrihet. I regioner som istället växlat till vänsterstyre diskuteras istället översyn och avveckling av befintliga vårdval till förmån för bättre samordning och kostnadseffektivitet. Regionerna Sörmland, Östergötland och Västmanland växlade samtliga i valet 2022 till borgerlig majoritet.

  • I Västmanland har beslut i april tagits om införande av vårdval vaccinationer senare under 2023.
  • I Region Östergötland har beslut i början av året tagits att göra förberedelser för införande av vårdval inom öppenvård för gynekologi samt samtalsbehandling inom specialiserad öppenvårdspsykiatri.
  • I Region Sörmland kan vårdval inom barn- och ungdomspsykiatri bli aktuellt om inte BUP i offentlig regi senast 2024 inte når de nya mål som satts upp.

Region Stockholm växlade efter valet från borgerlig till en block överskridande majoritet med stöd från Vänsterpartiet. Den nya majoriteten har initierat en omställningsplan under motivet att hälso- och sjukvården ska bli mer behovsstyrd och ges i tid. Andra argument för att reformera vårdvalen är att bredda de många smala vårdvalsuppdragen genom sammanslagning med närliggande vårdval till bredare uppdrag.

Region Stockholm har i detta avseende skilt sig från vårdvalen inom primärvården i övriga Sverige med bredare uppdrag som ger bättre förutsättningar för teamsamverkan. Regionen ser också att utbildningsuppdraget inte fungerat så bra som det borde samt att det blivit svårare att bemanna jourlinjer på akutsjukhusen.

Diagram: Införda och avvecklade vårdval

Första vårdvalet infördes 2007. Merparten av vårdval infördes emellertid i samband med lagens tillkomst 2009 och de närmast följande åren. Efter 2014 har antalet ytterligare vårdval minskat till några enstaka varje år, samtidigt som ett antal vårdval avvecklats.

Diagrammet visar antal införda och avvecklade vårdval från 2007 till och med 2023.

Regioner med valfrihetssystem

Regionernas olika förutsättningar och behov återspeglas i antalet införda vårdval. Vårdval kan svara mot ett behov att öka kapaciteten när invånarantalen eller behoven ökar. Men vårdval fungerar inte förutsättningslöst överallt och är inte en universallösning på alla problem.

  • Ett införande behöver föregås av en behovs- och marknadsanalys samt en bred konsekvensanalys av vilka effekter som kan förväntas uppstå efter införandet.
  • Tre tillväxtregioner ligger i topp med antalet införda vårdval, Stockholm, Uppsala och Skåne.

Diagram: Införda vårdval per region

Diagrammet visar antalet införda vårdval från 2007 till och med 2023 i Sveriges regioner. Antal valfrihetssystem inom regionernas verksamhetsområden uppgår till 107 stycken.

Tjänster som omfattas av vårdval

SKR har sammanställt vilka tjänster som omfattas av vårdval i regionerna. Uppgifter finns för vårdvalsområden som: Primärvård, specialiserad somatisk vård, specialiserad psykiatrisk vård, tandvård samt övrig hälso- och sjukvård.

Tjänster inom vårdval 2023

Regionernas valfrihetssystem finns som öppen data

Datan är publicerad som införda valfrihetssystem med regionerna som huvudmän 2007 och framåt, grupperade per huvud- och delverksamhetsområden. Datumangivelser för respektive valfrihetssystems införande samt eventuell upphörande, inklusive beslutad framtida tidpunkt.

SKR:s öppna data, PSI

Källa: Uppgifterna är hämtade från Upphandlingsmyndighetens annonsdatabas för LOV-uppdrag, och kompletterad med uppgifter från regionernas webbplatser.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.