Publicerad 11 juni 2024

Styrning i valfrihetssystem

Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen eller regionen. Fullmäktige (huvudmannen) har flera roller, som befolkningsföreträdare, ägare och utförare av egenregi, beställare eller uppdragsgivare, vilka samtliga måste hanteras.

Fullmäktige ska som befolkningsföreträdare se till att den verksamhet som drivs, inklusive den som överlämnats till privata utförare, utförs med god tillgänglighet och kvalitet för samtliga medborgare. Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare.

Programmet ska också säkerställa att allmänheten ges en rimlig insyn i den verksamhet av privata utförare vars välfärdstjänster riktar sig till medborgarna. Detta regleras lämpligen i avtalet med den privata utföraren.

Stöd för fullmäktige: program för uppföljning av privata utförare

Rollen som beställare och uppdraget

Huvudmannen (kommunen eller regionen) ska som beställare ge uppdrag till verksamheterna som upphandlats eller ingår i valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystem styrs genom de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och i de avtal som tecknas med de privata utförarna. En viktig uppgift som faller på politikerna är att sätta krav på kvalitén i verksamheten. Detta innebär en ökad tydlighet i styrningen med höga kvalitetskrav i förfrågningsunderlag, avtal, prestationsersättning, uppföljning och dialog.

För att kundvalsmodellen ska vara fungerande och levande behöver beställarrollen tydliggöras, till exempel genom en policyskrivning för beställarrollen. Med beställarroll avses ansvar för systemledning av utbud och efterfrågan i kundvalssystemet. Fullmäktiges policy bör ange mål och riktlinjer för beställarens uppdrag.

Huvudmannen styrning av utförare i egen och privat regi sker i huvudsak genom beställarens uppdragsbeskrivning. Men fullmäktige bör i sin ägarroll och övergripande ansvarig för den verksamhet som drivs i egen regi förtydliga långsiktiga ambitioner för konkurrensutsatt verksamhet som drivs i egen regi. Detta främjar den strategiska styrningen av verksamheten. Fullmäktiges strategier för egen regi kan ha formen av ett ägardirektiv ifrån fullmäktige till egenproduktionen.

Krav, upphandlingsdokument och övrigt stöd i upphandlingsprocessen

Publikationer

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.