Publicerad 6 mars 2024

Hållbarhetsrapport i kommunala bolag

EU:s direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, samt EU-taxonomin berör ett stort antal kommunala aktiebolag och bolagskoncerner. Regelverken är omfattande och beskrivs som ett stort kliv bland annat eftersom hållbarhetsinformation integreras i årsredovisningen och även granskas av revisorer. Här kan du bland annat anmäla dig för att delta i ett samarbetsrum.

Dessa är berörda av CSRD och taxonomin

Stora företag och koncerner, som inte är företag av allmänt intresse, ska tillämpa de nya reglerna för redovisningsåret 2025 (det vill säga årsbokslut som görs våren 2026). CSRD gäller för företag och koncerner som på balansdagen uppfyller åtminstone två av följande tre kriterier:

  1. Medelantalet anställda i företaget eller koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250,
  2. Koncernföretagens/företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 280 miljoner kronor,
  3. Koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 550 miljoner kronor.

CSRD, EU-kommissionen

Taxonomiförordningen, EU-kommissionen

I en lagrådsremiss från den 15 februari 2024 föreslås svensk lag anpassas efter CSRD med en rad lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2024. Alla företag som ska avge en hållbarhetsrapport även ska lämna information om miljömässig hållbarhet enligt kravet i artikel 8 i taxonomiförordningen.

Lagrådsremiss: Nya regler om hållbarhetsrapportering (PDF)

Fördjupad information

SKR:s arbete med bolagsstyrning och ägarstyrning

SKR:s arbete med hållbarhetsstyrning

SKR:s arbete med att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till klimatförändringen

Nätverk om hållbarhetsrapportering och samarbetsrum

SKR har startat upp ett kunskapshöjande nätverk om hållbarhetsredovisning i kommunala bolag. Nätverket har omfattat månadsvisa digitala träffar med föreläsningar och faktainnehåll, med start i början av oktober 2023 och avslut i februari 2024. Deltagar är verksamma inom ett kommunalt eller regionalt aktiebolag eller på koncernnivå.

Material och filmer från träffarna finns i ett digitalt Samarbetsrum. Om du är intresserad av att ta del av innehållet, kontakta oss nedan.

Mitt ärende * (obligatorisk)
Mitt ärende


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.