Publicerad 28 maj 2024

Gemensam nämnd, kommunalförbund

Samverkan mellan kommuner och regioner kan ske i flera former, främst genom kommunalförbund, gemensamma nämnder och finansiella samordningsförbund.

Kommunalförbund

Kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbundet vara en slags specialkommun.

Organisatoriskt är ett kommunalförbund uppbyggt på i princip samma sätt som en kommun eller en region. Det finns kommunalförbund med eget fullmäktige och kommunalförbund med direktion. I varje kommunalförbund ska det finnas en förbundsordning. Varje medlem ska vara representerad i förbundets fullmäktige eller direktion.

Kommunallagen (2017:725): 3 kap 8 §, 9 kap 1-18 §§

Gemensam nämnd

En gemensam nämnd bildas mellan två eller flera kommuner eller regioner och kan fullgöra uppgifter avseende all kommunal verksamhet. Den gemensamma nämnden ingår i en av de samverkande kommunernas eller regionernas politiska organisation.

Uppgifterna för nämnden ska preciseras i en överenskommelse och det ska också finnas ett reglemente för nämnden. Varje samverkande kommun eller region ska vara representerad i styrelsen.

Kommunallag (2017:725): 3 kap. 9 §, samt 9 kap. 19-35 §§

Samordningsförbund

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten (genom myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Förbunden liknar kommunalförbund till formen, men regleras av egen lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter från de tre parterna – kommuner, regioner och staten. Det ska också finnas en förbundsordning.

2019 finns det 82 finansiella samordningsförbund. 247 av 290 kommuner och alla regioner är medlemmar i ett samordningsförbund.

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

Finansiell samordning - FINSAM och samordningsförbund

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Upphandlingsstrateg
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.