Publicerad 7 mars 2023

Poddavsnittt #97 om kommunala råd

I podcast Demokratiresan får ni idag möta forskare från Umeå universitet som berättar om en studie av kommunala pensionärsråd och funktionshinderråd. Studien är en enkätstudie som fångar upp kommunens representanter och civilsamhällesrepresentanter. Under samtalet tar vi upp vilka är det som deltar i råden, hur de ser på sin roll och hur de upplever att råden fungerar.

I diskussionen kring demokratins utformning och funktion har statliga utredningar vid ett flertal tillfällen lyft fram deltagardemokrati som ett viktigt inslag. Deltagardemokrati innebär att medborgarna ska vara aktiva i politiken på andra sätt än att enbart välja sina representanter i val. Samrådsorgan är en metod för att involvera fler än de valda.

Olika samrådsorgan har funnits sedan 1970-talet och är i dag vanligt förekommande i kommuner och regioner. Inom inget annat område är detta system för samråd så välutvecklat, institutionaliserat och utbrett som i fråga om pensionärsråd och funktionshinderråd. Bägge typerna av råd infördes i många kommuner redan under 1970-talet som nya modeller för att kanalisera intressenters inflytande över den kommunala verksamheten. Trots att sådana råd inte är lagstadgade finns de idag i cirka 75 procent av kommunerna. De fyller framför allt en förmedlande funktion genom att koppla samman kommunala beslutsfattare med representanter för föreningslivet inom respektive område men används också för att överföra information och krav på åtgärder.

Avnittet finns där podar finns.

Om kommunala råd

Medverkande: Anders Lidström och David Feltenius, forskare vid Umeå Universitet samt Nils Munthe, SKR.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.