Prisma – för samordning av horisontella perspektiv

Hur hänger mänskliga rättigheter ihop med jämställdhet? Vilka kopplingar kan vi göra mellan barnkonventionen och folkhälsoarbetet? Med SKR:s verktyg Prisma hittar du snabbt beröringspunkter mellan olika horisontella sakområden.

Prisma kopplar ihop artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen med de jämställdhetspolitiska målen, de folkhälsopolitiska målområdena och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

När du klickar på en artikel eller ett mål, visar Prisma vilka artiklar och mål inom de andra områdena som det kan finnas en koppling till.

Mer information om hur de olika områdena hänger samman följer efter länkarna nedan.

Bättre samordning stärker välfärden

Utgångspunkten för Prisma är tanken att horisontella sakområden hänger samman. Även om arbetet sker med olika utgångspunkter, handlar de om att tillgodose alla människors grundläggande behov och rättigheter, om att ge invånarna en jämställd och jämlik välfärd. De syftar alla till ett socialt hållbart samhälle, där människor trivs och lever ett gott liv med god hälsa och välbefinnande, utan orättfärdiga skillnader.

Matris över skillnader och likheter mellan horisontella sakområden Pdf, 67 kB.

Syftet med verktyget Prisma är att underlätta samordningen av horisontella sakområden, så att de kompletterar och stärker varandra, istället för att konkurrera om verksamheternas utrymme och ledningens uppmärksamhet. Tillsammans bidrar de till bättre kvalitet inom kommuner och regioners verksamheter.

Självklart går det att göra andra kopplingar mellan mål och artiklar än de som finns i Prisma, men verktyget ger en bra grund för ett fortsatt arbete. Tänk på att sambanden inte alltid är symmetriska. Att målet om ett stopp för mäns våld mot kvinnor har ett samband med målet om hållbara städer och samhällen i Agenda 2030, innebär inte att deras respektiv kopplingar till andra mål/målområden och artiklar sammanfaller.

Juridik och politik

Artiklar och mål är inte samma sak. Arbetet med folkhälsa, jämställdhet och Agenda 2030 lutar sig mot politiskt antagna mål. Arbetet med mänskliga rättigheter (MR) och barnkonventionen bygger på juridiska dokument. Just därför kompletterar de varandra. Juridiken ger arbetet fast mark under fötterna och politiska mål pekar ut riktningen för ett förbättringsarbete.

Alla sakområden ska ses som en helhet

En likhet mellan de fem områdena är att de alla ska ses som helheter, där varje enskild artikel, mål eller målområde ska ses i ljuset av de andra. Arbetet för mänskliga rättigheter omfattar alla rättigheter. Arbetet för jämlik hälsa omfattar alla målområden i folkhälsopolitiken, etc.

Trots det behöver vi ofta kunna arbeta med en eller flera artiklar, ett eller flera mål, i taget. När vi analyserar våra verksamheter, när vi planerar, utför och följer upp arbetet i de verksamheter som berörs.

En del överlappar, annat gör det inte

Den allmänna förklaringen är skriven på ett sätt som gör att flera grundläggande mänskliga rättigheter ryms inom samma artikel. Det ser vi t.ex. i artiklarna 22-27, där i stort sett hela området för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ryms. Vid jämförande med politiska målområden såsom jämställdhet och folkhälsa blir det också här som en stor del av överlappningen finns.

I motsats till detta ser vi en betydligt mindre överlappning med rättigheter som återfinns i de artiklar som omfattar medborgerliga och politiska rättigheter, till exempel yttrandefrihet, äganderätt, deltagande, rätt till privatliv, religionsfrihet osv. I vår demokrati är dessa rättigheter grundlagsskyddade och ses som en miniminivå och förutsättning, varför de inte behandlas explicit i politiska målområden.

Viktigt om barnkonventionen

Alla artiklar i barnkonventionen ska alltid tolkas i ljuset av principen om barnets bästa (artikel 3 i konventionen).

Varför heter det Prisma?

Bilden visar en skiss på ett prisma, som bryter upp ett horisontellt sakområde (barnets rättigheter) i flera andra horisontella sakområden.

Bilden visar hur ett horisontellt sakområde (i det här fallet barnkonventionen) bryts upp i andra sakområden när det passerar verktyget, ungefär som ljuset bryts i en prisma.