Publicerad 22 februari 2024

Förändringsarbete med våldsutövare

Att förändra beteendet hos våldsutövare är viktigt för att förebygga våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommuner och regioner behöver stärka det arbetet – med de våldsutsattas trygghet i centrum.

Frågor och svar om arbete med våldsutövare

När kan hälso- och sjukvården och socialtjänsten byta sekretessen för förebygga brott i nära relation? Vad innebär socialtjänsten ansvar att ”verka för att den som utsätter närstående för våld ska ändra beteende”? Vilka insatser eller behandling kan våldsutövare behöva?

Frågor och svar om arbete med våldsutövare

Viktigt att tänka på

Förändringsarbete med våldsutövare utgår från att människor kan förändras och att våld kan förebyggas genom att våldsutövare upphör med sitt beteende. Samtidigt är våldsutövare ofta är en svår grupp att arbeta med. Få våldsutövare upptäcks, söker hjälp eller är motiverade att ändra beteende. Det saknas i dagsläget tydlig evidens för några särskilt verksamma insatser eller behandlingar.

Dessa personer kan också utgöra stor fara. I genomsnitt dödas 16 kvinnor per år av en man de har eller har haft en relation med. Grundläggande i arbetet med våldsutövare är att de våldsutsatta får adekvat stöd, hjälp och skydd. Risk och säkerhet måste bedömas och hanteras löpande över tid. Personal behöver adekvat utbildning, kompetens och handledning.

Öka kvalitet i förändringsarbetet med våldsutövare

I SKR:s skrift om våldsutövare finns kunskapsstöd om hur kommuner och regioner kan utveckla kvaliteten i arbetet med män som utövar eller har utövat våld mot kvinnor i nära relation. Skriften lyfter forskning och beprövad erfarenhet.

Skrift: Förändringsarbete med våldsutövande män

Maria Eriksson, professor vid Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola), är en av författarna till skriften. Här berättar hon hur kvaliteten kan stärkas i arbetet med våldsutövare, samtidigt som de utsattas säkerhet sätts i centrum. Föreläsningen är 38 minuter.


Förändringsarbete i grupp för pappor som utövar våld

SKR har spelat in två föreläsningar om det manualbaserade grupprogrammet Caring Dads, som används i många länder. Programmet utarbetades i Kanada 2001 och har utvärderats två gånger.

I filmerna berättar Katreena Scott om programmet ur praktikens och forskningens perspektiv. Vilka principer är programmet uppbyggt på och vilka lärdomar har dragits längs vägen? Vad leder till förändring och hur säkerställs trygghet och säkerhet för de våldsutsatta kvinnorna och barnen?

Katreena Scott är professor, psykolog och föreståndare för Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children, Western University, Kanada. Föreläsningarna är textade på svenska.Bedöma föräldraförmåga hos våldsutövare

SKR:s skrift om barn som upplever våld lyfter forskning och ger praktiskt stöd hur socialtjänsten kan bedöma omsorgsförmåga, både hos våldsutsatta och våldsutövande föräldrar.

Barn som upplever våld - att stödja barn och bedöma föräldrars omsorgsförmåga

Nationell telefonlinje för våldsutövare

Länsstyrelsen Stockholm och Manscentrum driver en nationell stödtelefon för personer som utövar eller riskerar att utöva våld mot närstående. Du som är yrkesverksam kan också ringa hit om du vill veta vilka verksamheter för våldsutövare som finns i närheten.

Telefonlinjen Välj att sluta

Lärande exempel

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.