Publicerad 3 maj 2024

Detta tycker SKR - kvinnofrid

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är en jämställdhetsfråga och ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. Stödet som samhället ger kan innebära skillnaden mellan liv och död. Därför behöver kvinnofridsarbetet prioriteras och få ökade resurser.

SKR:s ståndpunkter

Positionspapperet ”För kvinnofrid – mot våld i nära relationer” beskriver SKR:s syn på hur arbetet för kvinnofrid behöver utvecklas.

Positionspapper om kvinnofrid (PDF) Pdf, 2 MB.

SKR anser att

 • kvinnofrid är ett viktigt ansvar för kommuner och regioner
 • barn har rätt att leva utan våld
 • arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas
 • arbetet med våldsutövare behöver större fokus
 • det våldsförebyggande arbetet behöver uppmärksammas mer och få ökade resurser
 • kvinnojourernas verksamhet och kunskap ska värnas
 • den nationella samordningen behöver öka
 • kvinnofridskunskap ska lyftas in i grundutbildningar
 • hälso- och sjukvården och tandvården spelar en viktig roll i att tidigt upptäcka våld
 • kvinnofrid ska vara en prioriterad folkhälsopolitisk fråga
 • rättsväsendets hantering av kvinnofridsärenden behöver förbättras
 • kvinnofridsarbetet behöver få ökade ekonomiska resurser.

SKR:s remissyttranden

SKR följer utvecklingen på kvinnofridsområdet och bevakar kommuner och regioners intressen. Här är några av SKR:s remissyttranden på kvinnofridsområdet:

En uppväxt fri från våld (SOU 2022:70)

Utkast lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (S2022/03649)

Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (DS 2020:16) Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (DS 2019:7)

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Att bryta ett våldsamt beteende (SOU: 2018:37)

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende (SOU 2017:112)

SKR:s yttrande: Se barnet! SOU (2017:6)

Konventioner och regleringar på kvinnofridsområdet

Sverige har förbundit sig att bekämpa mäns våld mot kvinnor genom internationella konventioner och deklarationer och nationella mål och strategier. SKR ställer sig bakom dessa.

FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, engelska

Istanbulkonventionen - förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Regeringens jämställdhetspolitiska mål

Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Informationsansvarig

 • Sofia Karlsson
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.