Publicerad 22 februari 2024

Vägledning för jämställd upphandling

Jämställd upphandling innebär att varor, tjänster och byggentreprenader svarar mot både kvinnors och mäns villkor, behov och prioriteringar. Här finns en vägledning och en checklista till stöd för arbetet.

Genom att ställa krav på leverantörerna kan den upphandlande organisationen också ge fler arbetsgivare incitament att främja jämställda arbetsvillkor för sina anställda.

Vägledning för jämställd upphandling

Checklista för jämställd upphandling (PDF) Pdf, 264 kB.

The guide and the checklist is also available in English.

Using public procurement to advance gender equality – a guide

Checklist for gender-equal procurement (PDF)

Täcker hela inköpsprocessen

Jämställd upphandling kräver ett systematiskt jämställdhetsarbete som omfattar hela inköpsprocessen, från övergripande beslut om policy och strategi till kravställande och uppföljning.

Vägledningen visar med konkreta exempel hur arbetet kan bedrivas i alla steg av inköpsprocessen. Till vägledningen finns också en checklista i form av en ifyllbar PDF som kan användas för att dokumentera arbetet.

Materialet är framtaget i samarbete mellan SKR och Upphandlingsmyndigheten. Målgruppen är alla aktörer som är involverade i offentliga inköp i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Politiskt åtagande för jämställdhet

Många kommuner och regioner har ställt sig bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Den utgör ett politiskt åtagande att främja jämställdhet i den politiska representationen, som arbetsgivare och som leverantör av välfärdstjänster.

Deklarationen betonar att åtagandet gäller all verksamhet, oavsett om den bedrivs i egen regi eller av upphandlade leverantörer. Läs mer nedan om CEMR-deklarationen och offentlig upphandling.

Jämställd upphandling enligt CEMR-deklarationen

Artikel 12

 1. Undertecknaren är medveten om sitt ansvar att främja jämställdhet när den fullgör sina uppgifter och skyldigheter i samband med upphandling av varor och tjänster, inklusive kontrakt om varuleveranser, tillhandahållande av tjänster eller byggentreprenader.
 2. Undertecknaren inser att detta ansvar är särskilt viktigt när kommunen/regionen har för avsikt att lägga ut en viktig tjänst till allmänheten, som undertecknaren enligt lag är ansvarig för, på entreprenad till ett annat rättssubjekt. I sådana fall ska undertecknaren se till att rättssubjektet som tilldelas kontraktet (oavsett ägandeform) har samma ansvar för att säkerställa eller främja jämställdhet som undertecknaren skulle ha haft om kommunen/regionen själv hade tillhandahållit tjänsten.
 3. Undertecknaren förbinder sig också, där så anses lämpligt, att genomföra följande åtgärder:
 1. för varje viktigare kontrakt som kommunen/regionen avser att ingå beakta jämställdhetsaspekterna och de lagliga möjligheter som finns att främja jämställdhet
 2. se till att kontraktsvillkoren beaktar de jämställdhetsmål som uppställts för kontraktet
 3. se till att dessa mål beaktas och avspeglas även i övriga kontraktsvillkor
 4. utnyttja sina befogenheter enligt EU:s upphandlingslagstiftning för att ställa krav på sociala hänsyn som villkor för fullgörande av kontraktet
 5. se till att de medarbetare eller konsulter som har ansvar för upphandling och kontrakt avseende externa tjänster är medvetna om jämställdhetsdimensionen i sitt arbete, bland annat genom lämplig utbildning
 6. se till att huvudkontraktet innehåller krav på att även underleverantörer ska uppfylla skyldigheten att främja jämställdhet

CEMR-deklarationen

Informationsansvarig

 • Birgitta Andersson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.