Publicerad 18 augusti 2022

Satsning på jämställdhet och kvinnofrid

2021-2023 genomför SKR en satsning för att stödja kommuner och regioner att utveckla arbetet för jämställdhet och kvinnofrid. Satsningen har särskilt fokus på att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Satsningen finansieras delvis med medel från regeringen och är en fortsättning på det arbete för stärkt jämställdhet och kvinnofrid som SKR genomförde efter överenskommelse med regeringen 2018-2020. Arbetet har sin utgångspunkt i regeringens jämställdhetspolitiska delmål och nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Målen för 2021-2023

  1. Utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck
  2. Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner
  3. Stärka kommuner och regioners arbete med jämställdhetsintegrering och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå kring lösningar på specifika jämställdhetsproblem utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Arbetet är organiserat i tre delprojekt på SKR

Fördelning av medel

Satsningen omfattar totalt 25 miljoner kronor år 2022. Av dessa går 15 miljoner till kvinnofridssatsningen (mål 1) och 10 miljoner till arbetet med jämställdhetsintegrering (mål 2 och 3).

En del av medlen går direkt till de regionala stöd- och samverkansstrukturerna, RSS. RSS finns i varje län och stödjer utveckling inom socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Kvinnofridssatsningen delar ut 9 miljoner kronor per år till RSS. Medlen används för regionala utvecklingsledare i varje län som stödjer kommunerna att utveckla kvinnofridsarbetet.

Pilotprojektet för jämställd socialtjänst fördelar 2,5 miljoner kronor per år till RSS i Värmland och Västerbotten. Medlen används för utveckling av kunskap och metoder som stödjer jämställdhetsintegrering i socialtjänsten.

Resterade medel används av SKR för att ta fram lärande exempel, metoder och kunskapsstöd till kommuner och regioner. Stödet tas fram utifrån behov och i samarbete med kommuner och regioner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR