Publicerad 14 februari 2023

7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för olika grupper av kvinnor och män

För att kvalitetssäkra de underlag för beslut som förvaltningen tar fram till politiken ska de innehålla konsekvensbeskrivningar för olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män där det är möjligt och relevant.

För att ytterligare fördjupa konsekvensbeskrivningarna är det viktigt att tillsammans med kön belysa fler faktorer. Sammanhanget avgör vilka som är relevanta.

Flera kompetenser behövs för att ge ett bra stöd. Med kunskap om genus, jämställdhet, normer och makt, och om andra relevanta sakområden som till exempel barnets rättigheter och folkhälsa kan frågor ställas som höjer kvaliteten på beslutsunderlagen.

Exempelvis:

 • Hur påverkar beslutet olika grupper av kvinnor, män, flickor, pojkar och personer som identifierar sig på annat sätt?
 • Påverkar beslutet bemötande och service till brukare, patienter, elever, invånare utifrån kön och fler bakgrundsfaktorer?
 • Påverkar besluten möjligheten till delaktighet och inflytande för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.
 • Vad får det för konsekvenser för till exempel resursfördelning eller bemötande om vi inte beslutar om någon åtgärd?
 • Vilka är de kortsiktiga respektive långsiktiga effekterna av beslutet?
 • Kommer förslaget att innebära behov av ytterligare resurser i form av till exempel personal eller ekonomiska medel?
 • Krävs det någon form av organisationsförändring?
 • Kommer det att krävas en översyn av övergripande mål?

Roller och ansvar

Politiker behöver underlag som stödjer deras beslut om jämställdhetsintegrering och som bidrar till organisationens mål för jämställdhet. Med fördel görs kvalitetsarbetet utifrån flera steg.

Politiker

Politiker kan efterfråga könskonsekvensbeskrivningar när ett ärende ska beredas. Beslutsunderlag som inte innehåller konsekvensbeskrivningar kan kompletteras genom en återremittering av ärendet. Om det inte finns tid för komplettering, bör bristen påtalas genom notering i protokollet, en uppföljande redovisning bör göras längre fram.

Chefer

Chefer ansvarar för att det finns tydliga riktlinjer, verktyg och stöd för att göra könskonsekvensbeskrivningar i tjänsteutlåtanden och andra beslutsunderlag, och att medarbetarna är förtrogna med dessa. De följer upp att beslutsunderlagen ger politikerna förutsättningar att fatta beslut i enlighet med de jämställdhetsmål som kommunen eller regionen har satt upp.

Sakkunniga

Sakkunniga inom olika rättighets- och hållbarhetsområden bidrar med kunskap i form av utbildningar, metodstöd eller analysstugor där handläggare, särskilt sällananvändare kan få stöd i sin ärendeberedning.

SKRs vägledning för jämställda beslut (PDF) Pdf, 147 kB.

Checklista för jämställda beslut för förtroendevalda (PDF) Pdf, 79 kB.

Nämnd och förvaltning

En konsekvensbeskrivning av utfall för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar behövs inför politiska beslut. Det ger politiken stöd när de ska prioritera åtgärder, ge uppdrag eller omfördela resurser. På nämndsnivå berör besluten ofta invånarna mer konkret och därför är det extra viktigt att veta hur beslut påverkar olika grupper av kvinnor och män. Det ger goda förutsättningar för välgrundade beslut.

Säkerställ jämställdhet i handläggningsprocessen

Chefens roll i handläggningsprocessen blir att skapa förutsättningar för handläggaren att lyckas med sin konsekvensbeskrivning. För det krävs tillgång till könsuppdelad statistik och könsuppdelade mål samt metoder och verktyg. Chefen ska även följa upp resultat och göra eventuella justeringar.

Risker i förbättringsarbetet

En risk är att skrivningar kan bli slentrianmässiga om de krävs i alla beslut under en särskild rubrik i tjänsteutlåtandet, eller att konsekvensbeskrivningen frånkopplas själva ärendet. Därför bör de analyser som görs utifrån olika sakområden integreras i själva utlåtandet och påverka förslag till beslut.

När beslutsunderlag ska kvalitetssäkras kan det uppstå ”perspektivträngsel” mellan olika sakområden, så som jämställdhet, barnrätt, folkhälsa, miljöfrågor m.m. som behöver hanteras i konsekvensbeskrivningar. Ibland görs då jämställdhetsanalys för sig och exempelvis en hållbarhetsanalys för sig. Det är inte så enkelt alltid men ett tips är ta avstamp i jämställdhet och att sedan koppla på andra berörda sakområden.

Informationsansvarig

 • Birgitta Andersson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.