Publicerad 26 maj 2023

5. Organisationen redovisar all individbaserad statistik med kön som indelningsgrund

I jämställdhetsarbetet är kön indelningsgrund, men där det är relevant och möjligt ska fler variabler så som ålder, och socioekonomi redovisas tillsammans med kön.

Könsuppdelad statistik synliggör mönster

Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att synliggöra strukturella mönster och könsskillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Det är grunden i jämställdhetsarbetet. Eftersom det juridiska könet framgår av personnumret, kan all registerbaserad statistik könsuppdelas.

I förordning (2001:100) om den officiella statistiken 14 § framgår att: “Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.” Enligt Statistikmyndighet ska kvinnor och män, flickor och pojkar, vara synliga i statistiken. Det innebär att all statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön.

Faktorer som påverka livsvillkoren

För att synliggöra olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar, deras villkor och behov, bör insamlad data där det är möjligt också omfatta andra faktorer som påverkar människors livsvillkor. Till exempel utbildning, ålder, födelseland, bostadsort och socioekonomi. Vad som bör ingå beror på sammanhanget. Det kan vara svårt att hitta statistik över alla relevanta variabler. Inför det kommande analysarbete kan det vara bra att komplettera statistiken med forskning och andra studier som breddar analysen.

Då registerbaserad statistik utgår från juridiskt kön, och alla människor har ett juridiskt kön är alla formellt sett omfattade. Men eftersom människors könsidentitet inte registreras är det inte möjligt att särskilja transpersoner och ickebinära i den registerbaserade statistiken.

Vid insamling av data genom enkäter måste den svarande själv uppge könstillhörighet för att statistiken ska kunna könsuppdelas. Många verksamheter erbjuder i enkäter ett tredje svarsalternativ för att inkludera transpersoner och ickebinära. Tänk på att bara fråga efter sådan information som är relevant och som ni kan använda. Enligt dataskyddsdirektivet (GDPR), kan registrering av könsidentitet utgöra en känslig personuppgift. Om en grupp svarande är för liten kan det vara svårt att säkerställa uppgiftslämnarens anonymitet. Prata gärna med en jurist i organisationen om vad som gäller.

Ett annat sätt att inkludera transpersoner och ickebinära är att i undersökningar relatera lokala data utifrån juridiskt kön till nationella data/studier om transpersoners livsvillkor. Anonymitet kan säkras vad gäller aggregerade data.

Film: Jönköping arbetar med könsuppdelad statistik

Kommunstyrelsens ordförande i Jönköping Ann-Marie Nilsson, berättar om varför det är viktigt att arbeta med könsuppdelad statistik. Filmen är cirka 2 minuter.

Roller och ansvar

Politiker

Säkerställer att det finns riktlinjer och metodstöd för könsuppdelad statistik, samt att organisationens system understödjer insamling och hantering av könsuppdelad statistik (ställ krav vid upphandling av systemen).

Chefer

Ansvarar för att medarbetarna har kunskap om varför könsuppdelad statistik och annan data ska samlas in. Och att medarbetarna är förtrogna med riktlinjer, verktyg och stöd som finns.

Sakkunniga

Sakkunniga inom jämställdhet bidrar med kunskap genom att ta fram exempel på vilken skillnad könsuppdelad statistik kan göra och hur den kan analyseras. Jämför organisationens utmaningar med vad forskning och nationella förhållanden visar om grundläggande jämställdhetsutmaningar i samhället. Controllers, statistiker och verksamhetsuppföljare bör involveras i arbetet.

Jämföraren, Kolada

Jämställdhetsstatistik, Statistiska Centralbyrån

På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2022, Statistiska centralbyrån

Kolada

Kolada ger dig möjligheter till jämförelser och analys. Databasen innehåller drygt 6 000 nyckeltal, det vill säga mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Databasen Kolada

Film: Introduktion till Kolada

Maria Price, kanslichef RKA, visar hur du hittar könsuppdelad statistik i Kolada. Filmen är cirka 4 minuter lång.

 

Nämnd och förvaltning

Förutom nyckeltal från till exempel Kolada behövs information från flera andra källor för att ha tillräckligt analysunderlag. Viktig data kan komma från verksamhetens egna system och från egna enkäter. Statistiken kan också kompletteras med till exempel fokusgrupper, synpunkter från medarbetare, och kollegiala granskningar eller observationer för att synliggöra normer och föreställningar om kön.

Sök även information i relevant forskning, rapporter och i organisationens tidigare analyser och åtgärder. Ett stöd i detta arbete kan vara att använda fyrfältaren och systematiskt ställa följande frågor.

Fyrfältare med frågor: vad vet vi? hur vet vi det? vad tror vi? varför tror vi?

SKR har tagit fram en matris för att samla information.

Matris sammanställa information, Excel Excel, 10 kB.

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.