Publicerad 27 mars 2023

3. Högsta cheferna tar ansvar och ger förutsättningar för jämställdhetsintegrering

Det är ledningens ansvar att besluten om jämställdhet genomförs i organisationen. Detta kräver en tydlig kommunikation om syftet, organisatoriska förutsättningar samt möjlighet till kompetens och lärande för medarbetarna.

Framgångsfaktorer

En framgångsfaktor i allt förbättringsarbete är att medarbetare förstår varför det är viktigt, och vad arbetet med jämställdhetsintegrering ska leda till. Därför behöver cheferna ha med sig tydliga svar på frågan varför, och kommunicera syftet med jämställdhetsarbetet i olika sammanhang. Ta fram en kommunikationsplan och en budskapsplattform som stöd i att skapa en gemensam förståelse för varför förändring måste ske.

Gör en intressentanalys

Genom att göra en grundlig intressentanalys, får ledningen en bild av vilka personer, funktioner eller verksamheter som påverkas av förbättringsarbetet, eller som kan påverka förbättringsarbetets resultat. För att tillvarata befintliga resurser är ett tips att i samband med intressentanalysen efterfråga vilken kunskap och kompetens om jämställdhet som finns i organisationen.

Stöd för intressentanalys (PDF) Pdf, 1 MB.

Säkra kompetens i arbetet

Det behövs grundläggande kunskap om vad jämställdhet innebär och vilka jämställdhetsutmaningar som samhället och organisationen står inför. Det behövs också, kunskap om vad strategin jämställdhetsintegrering innebär, samt kunskap om styrning, ledning, uppföljning och förbättringsarbete.

Undersök hur er organisation kan säkerställa jämställdhetskompetens. Finns det sakkunniga som kan stödja arbetet, eller är det något som behöver planeras och kräver resurser? Undersök vilken kunskap och vilket stöd chefer och medarbetare kan behöva. Kanske finns nyckelperson(er) på förvaltningen som känner engagemang och kan stödja sin chef på något sätt. Det är lika viktigt att säkerställa att kunskap om jämställdhet finns som att ge möjlighet till kompetensutveckling.

Ge jämställdhetsarbetet plats i olika forum

Genom att systematiskt och konsekvent ta upp jämställdhet i det dagliga arbetet kommunicerar den högsta ledningen att det är en viktig fråga som alla ska jobba med. Arbetet med jämställdhetsintegrering bör därför vara en återkommande punkt på dagordningen för:

  • chefs- och presidiedialoger på alla nivåer i styrkedjan
  • högsta ledningsgrupp
  • olika ledningsgrupper och andra forum där cheferna samlas.

Chefer och medarbetare som får tillfälle att berätta om egna goda exempel kan inspirera andra förvaltningar eller enheter, och får samtidigt känna sig stolta och nöjda över vad de har åstadkommit. Det skapar handlingsutrymme, ömsesidigt lärande och en kultur där chefer och medarbetare vågar prova och lära av varandra.
För att säkerställa att jämställdhet blir en del av ordinarie kärnprocesser, grunduppdrag och arbetsgivaruppdraget bör det ingå:

  • vid rekrytering
  • i dialogen med chefer från olika nivåer och medarbetare
  • på medarbetarsamtal och lönesamtal.

Roller och ansvar

Politiker

Politiker beslutar om resurser som möjliggör arbetet med jämställdhetsintegrering. Samtidigt behöver de aktivt lyfta jämställdhet i det dagliga politiska arbetet - dialoger, presidier m.m.

Chefer

Chefer ställer krav på jämställdhetsarbetet och integrerar jämställdhet i sina rutiner som arbetsledare. Exempelvis aktivt efterfråga jämställdhetskompetens som en del av rekryteringsarbete och medarbetarsamtal. Samtidigt behöver de lyfta jämställdhet i de sammanhang de verkar inom i sitt uppdrag.

Sakkunniga

Sakkunniga inom olika rättighets- och hållbarhetsområden bidrar som processtöd, med kunskap och erfarenheter i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Hållbar förändring kräver både kultur och struktur

Lena Lundström Stoltz har drivit jämställdhetsarbete i flera organisationer, bland annat som kommundirektör i Hedemora och som stadsdelsdirektör i Enskede-Årsta-Vantör (Stockholm). Här svarar hon på tre frågor om vad som krävs för att lyckas med ett förändringsarbete.
Filmen är cirka 3 minuter.

Nämnd och förvaltning

Sträva efter en röd tråd hela vägen, från högsta politiska församlingen till förvaltningsnivå.

Säkerställ kompetens om jämställdhet

Chefer säkerställer att det finns kompetens om jämställdhet. Konkret kan det handla om att säkerställa att det finns tillräckligt med kompetens för genomförande, vilket förutsätter att det finns relevant metodstöd och att arbetssätt följer behov av förbättringsarbete. Det krävs också en struktur som tillåter att prova sig fram och en organisationskultur som stödjer det kollegiala lärandet.

Det kan krävas övning för att bli trygg i sina budskap. Ett sätt är att göra rollspel i chefsgrupp/medarbetarbetargrupp där deltagarna turas om att kort presentera varför arbetet är viktigt, vilka resultat som förväntas och hur det hänger ihop med kommunens eller regionens övriga arbete. Testa att presentera för olika tänkta målgrupper: medarbetare, kollegor i olika nätverk, skoleleverna på studiebesök och så vidare.

Jämställdhet som strategiskt verktyg

Per Blomqvist, områdeschef regional utveckling, Region Värmland berättar om jämställdhet som ett strategiskt verktyg och Schyst!-konceptet. FIlmen är cirka 2 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.