Publicerad 15 februari 2023

1. Politiska församlingen tar beslut om jämställdhetsintegrering

Ett politiskt beslut är en grundläggande förutsättning för att ett förbättringsarbete ska få genomslag i hela organisationen och ge effekt på lång sikt.

I en politiskt styrd organisation är det politikerna som beslutar om verksamhetens inriktning och omfattning, inom ramen för lagstadgade skyldigheter. Första steget i arbetet med jämställdhetsintegrering är därför att den politiska ledningen fattar övergripande och långsiktiga beslut om att organisationen ska jämställdhetsintegreras.

Omfördela makt och resurser

Utgångspunkten i jämställdhetsarbetet är att makt och resurser oftast fördelas till kvinnors/flickors nackdel, vilket innebär att jämställdhetsarbetet behöver leda till en omfördelning eller omprioritering av makt och resurser . Det är ytterst en fråga om politiska beslut och kan hanteras på olika sätt beroende på vilken nivå styrningen gäller. Exempelvis är budgetarbetet ett sätt att påverka jämställdhet med politiska beslut.

Vikten av att det finns beslut om jämställdhetsintegrering

Ett övergripande beslut om jämställdhetsintegrering bör omfatta all verksamhet i organisationen, inklusive kommunala/regionala bolag. Beslutet bör utformas så att det omfattar och säkrar resurser för arbetet med jämställdhetsintegrering. Det är viktigt att undersöka följande frågor inför det politiska beslutet:

 • Finns nödvändig kunskap om jämställdhetsintegrering i organisationen?
 • Behövs särskilda resurser för att möjliggöra implementeringen?
 • Finns det kunskap om vilka jämställdhetsutmaningar organisationen har kopplat till ordinarie verksamhet?
 • Finns det ett tydligt formulerat svar på frågan varför kommunen/regionen ska arbeta med jämställdhetsintegrering?

Beslutet kan se olika ut, exempelvis:

 • att fullmäktige fastställer en plan för jämställdhetsintegrering
 • att fullmäktige antar jämställdhetsintegrerade verksamheter som ett budgetmål,
 • att bolagens ägardirektiv innehåller beslut om jämställdhetsintegrering.
 • att nämndernas grunduppdrag innehåller jämställdhet.

Roller och ansvar

Politiker

Politiker fattar beslut om att organisationen ska arbeta med jämställdhetsintegrering.

Chefer

Chefer säkerställer att de finns underlag för att politiken ska kunna fatta beslutet om jämställdhetsintegrering.

Sakkunniga

Sakkunniga inom olika rättighets- och hållbarhetsområden bidrar med kunskap och underlag inför politikers beslut om jämställdhetsintegrering.

Fördjupning

Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR-deklarationen

Så stöder SKR arbetet med Agenda 2030

De nationella jämställdhetspolitiska målen, Regeringskansliet

Nämnd och förvaltning

Ett beslut om jämställdhetsintegrering har tagits på övergripande nivå och omfattar all verksamhet i organisationen. För att kunna implementera beslutet om jämställdhetsintegrering bör politiker och tjänstepersoner vara insatta i beslutets innebörd, och varför organisationen ska arbeta med jämställdhetsintegrering,

Det kan innebära att ytterligare politiska beslut behöver tas på nämndsnivå, exempelvis:

 • gällande resurser
 • omfattning av arbetet
 • egna mål för nämndens jämställdhetsarbete

Jämställdhet ska synas i nämndens övergripande styrande dokument, som ofta heter verksamhetsplan, Till exempel att kommunens/regionens service, bemötande och myndighetsutövning ska vara likvärdig oavsett kön, och att resurser ska fördelas jämställt. Några konkreta mål på verksamhetsnivå kan vara att:

 • lika stor andel pojkar som flickor ska klara målen i årskurs nio
 • lika stor andel kvinnor som män ska vara trygga på äldreboende
 • minska den könssegregerade arbetsmarknaden genom att bidra till att fler otraditionella utbildningsval görs.

Förbered beslut om jämställdhetsintegrering

Identifiera vilka personer/funktioner/verksamheter som påverkas eller påverkar arbetet med jämställdhetsintegrering i nämnd och förvaltning. Syftet är att identifiera vilka som behöver vara direkt inblandade i arbetet med integrering och vilka som påverkas/påverkar arbetet mer indirekt. Intressentanalysen ger bra förutsättningar för att organisera och resurssätta arbetet.

Exempelvis underlättar en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan politiker, chef, nyckelpersoner inom egen nämnd/förvaltning. Fundera över följande frågeställningar:

 • Är frågan – ”varför jämställdhetsintegrering” besvarad hos de personer/funktioner/verksamheter som påverkas eller påverkar arbetet med jämställdhetsintegrering?
 • Har vi tillräckligt med resurser för arbetet?
 • Finns det tydlig fördelning av ansvar och roller i arbetet?
 • Hur organiserar vi för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete?

Informationsansvarig

 • Birgitta Andersson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.