Publicerad 24 januari 2023

Pilotprojekt för jämställd socialtjänst

2021–2023 genomför SKR ett pilotprojekt tillsammans med de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) inom FoU Värmland och Västerbotten. Syftet är att stödja jämställdhetsintegrering i socialtjänsten med särskilt fokus på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Pilotprojektet är en del av SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid 2021-2023, och finansieras med medel från regeringen.

SKR:s satsning på jämställdhet och kvinnofrid

Jämställd socialtjänst = träffsäker socialtjänst

Att jämställdhetsintegrera socialtjänsten innebär att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela verksamheten – från planering och beslutsfattande, till genomförande och uppföljning. Med ett medvetet jämställdhetsperspektiv kan socialtjänsten:

  • främja jämställda och jämlika levnadsvillkor för olika grupper av flickor, kvinnor, pojkar och män
  • minska omotiverade skillnader i bemötande, bedömning och insatser
  • ge ett mer rättssäkert och träffsäkert stöd
  • öka kvaliteten och minska kostnaderna

Vad ska projektet göra?

Pilotprojektet riktar särskilt in sig på att stärka RSS stöd till socialtjänsten. RSS finns i varje län och stödjer samverkan och kunskapsutveckling inom socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. RSS är vanligtvis organiserat inom kommunalförbund eller regionernas forsknings- och utvecklingsenheter (FoU).

Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS

Projektet ska

  • ta fram en modell för jämställdhetsintegrering i socialtjänsten
  • driva piloter i RSS Värmland och Västerbotten som genererar kunskap och metodstöd som kan integreras i modellen
  • öka kunskap om hur ett stärkt jämställdhetsperspektiv kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Modellen med tillhörande metodstöd ska kunna användas av RSS för att stödja kommuner. Den ska även kunna användas av RSS internt och av kommunerna själva.

Utveckling av metodstöd i Värmland och Västerbotten

Inom ramen för piloten tar FoU Välfärd Värmland fram och prövar ett metodstöd som främjar jämställdhet och jämlikhet i sociala barn- och ungdomsvårdens handläggningsprocess. Projektet fokuserar på utredningar vid misstanke om barns våldsutsatthet, inklusive hedersrelaterat våld.

Pilotprojekt jämställd socialtjänst, FoU Välfärd Värmland

FoU Socialtjänst i Västerbotten genomför bland annat två olika utvecklingsarbeten. Ett om individbaserad systematisk uppföljning och jämställdhet, och ett om genusbias, normer och förhållningssätt i socialtjänsten.

Pilotprojekt jämställd socialtjänst, FoU Socialtjänst/Region Västerbotten

Seminarieserie: Tema jämställd socialtjänst

2021–2023 bjuder pilotprojektet in till seminarier på temat jämställd socialtjänst. Den 6 december 2022 hölls ett seminarium om hedersrelaterat våld och jämställdhet. Delar av seminariet finns att se i efterhand.

Seminarium: Socialtjänst, hedervåld och jämställdhet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Högkvist
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR