Publicerad 30 november 2021

Frågor och svar, Modellkommuner och Modellregioner

Modellkonceptet är SKR:s stöd till jämställdhetsintegrering av ledning och styrning. Men vem kan vara med i satsningen? Och hur går det till? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

 • Kan modellkonceptet vara ett stöd i arbetet med Agenda 2030?

  Jämställdhet är ett eget hållbarhetsmål (Mål 5) i Agenda 2030, men ett jämställdhetsperspektiv är dessutom en förutsättning för att nå alla övriga hållbarhetsmål. Det systematiska arbetssättet med jämställdhetsintegrering i modellkonceptet kan vara ett bra ett stöd för organisationens arbete med Agenda 2030.

 • Kan modellkonceptet vara ett stöd i arbetet med att genomföra CEMR-deklarationen?

  Ja, konceptet kan både ge draghjälp till och bidra med en större systematik i arbetet med att ta fram en handlingsplan för genomförandet av deklarationen. CEMR-deklarationens olika artiklar är integrerade i SKR:s vägledning för jämställdhetsintegrering, som är utgångspunkt för modellkonceptet.

 • Vad innebär det att vara mentor?

  Kommun eller region som genomgått modellkonceptet kan fortsätta som mentor i en följande omgång. Mentorer deltar i lärträffarna och delar med sig av erfarenheterna från sitt eget arbete med konceptet. Det är ett sätt för tidigare deltagare att fortsätta utveckla sin jämställdhetsintegrering av ledning och styrning.

 • Vilka nyckelpersoner brukar delta?

  Strateger, kvalitetsansvariga, controllers och andra som arbetar på strategisk nivå med planering, uppföljning och utveckling liksom kommunikatörer och HR-strateger. En intressentanalys görs i början av konceptet för att identifiera organisationens nyckelpersoner.

 • Måste vi ha förankrat med andra kommuner och regioner innan vi skickar in intresseanmälan?

  Det kan förstås vara bra att diskutera medverkan i satsningen med närliggande kommuner/regioner, men SKR föreslår en matchning utifrån de som anmält intresse.

 • Måste vi (kommunen) delta med samtliga verksamheter i jämställdhetsarbetet?

  Nej, i modellkonceptet jobbar ni med den övergripande ledningen och styrningen det första året. År två deltar en nämnd/förvaltning och genomför samma strukturerade process som under år ett. År två väljer ni också ut en verksamhet att särskilt jobba med.

 • Vilka kommuner eller regioner får vara med i modellkonceptet och hur görs urvalet?

  För att få vara med i modellkonceptet måste organisationen ha ett politiskt beslut om jämställdhetsintegrering. Kommunen eller regionen förbinder sig att delta med funktionerna politiker, chef, nyckelperson, att följa konceptet och att ställa upp som mentor för nya deltagare efter att ha genomgått modellkonceptet.

 • Är det en chef som ska skicka in anmälan eller kan jämställdhetsstrateg göra det?

  Det går bra att strategen skickar in anmälan, men det ska framgå hur beslutet om att delta i modellkonceptet har förankrats i ledningen.

 • Vilka deltar på uppstartsmötet och resultatkonferensen?

  Samtliga som är med i arbetet är välkomna, men minst de tre funktionerna politiker, chef och strateg eller nyckelperson ska delta.

 • Vilka träffar ska strateger och nyckelpersoner delta i?

  Förutom träffarna där samtliga deltagare deltar, träffas strategerna och planerar inför konferenser och lärträffar.

 • Finns det krav på hur långt man kommit med jämställdhetsarbetet för att få delta?

  Nej, men det måste finnas en vilja och en ambition från högsta ledningen om att komma i gång med arbetet. Alla i arbetsgruppen genomgår en kort webbaserad introduktionsutbildning före uppstartsmötet.

 • När blir vi Modellkommun eller Modellregion?

  Kommun eller region som genomgått modellkonceptet och därefter varit mentor i en ny omgång, kan titulera sig Modellkommun respektive Modellregion.

 • Får verksamheterna stöd i arbetet?

  Under år 2 när nämnder och förvaltningar genomgår Modellkonceptet 2.0 finns det möjligheter för en eller flera verksamheter att delta som piloter och genomföra konkreta verksamhetsförbättringar.

 • I vår verksamhet arbetar vi med jämlikhet. Är Modellkonceptet ett bra stöd för oss då?

  I Modellkonceptet arbetar vi alltid med devisen ”alltid kön, aldrig bara kön” vilket betyder att arbetet alltid måste samordnas med andra horisontella frågor. Exempelvis genom att i analysarbete synliggöra skillnader i livsvillkor och göra något åt dem så främjar vi både jämställdhet och jämlikhet.

 • Vilka i organisationen deltar år ett och år två i Modellkonceptet?

  År ett deltar politiker, chefer och nyckelpersoner på en organisationsövergripande nivå.

  År två deltar politiker, chefer och nyckelpersoner från nämnd/förvaltning och chef/medarbetare från verksamhet.

Informationsansvarig

 • Åsa Thörne Adrianzon
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.