Publicerad 9 februari 2024

Vägledning jämställdhetsintegrering

Vägledningen består av tio moment som är centrala för att framgångsrikt jämställdhetsintegrera en organisation. Det inkluderar även vilka roller politiker, chefer, strateger och andra nyckelpersoner har i arbetet.

Först bör politiska beslut om jämställdhetsintegrering vara på plats. De övriga momenten behöver annars inte genomföras i någon bestämd ordning.

Checklistor för självskattning

Till vägledningen hör checklistor som organisationen kan använda för att skatta sitt eget arbete enligt en skala från ett till fyra. Den sammanlagda poängen ger en indikation på hur långt organisationen kommit och möjliggör en jämförelse över tid. Det finns checklistor för både övergripande nivå och för nämnd/styrelse och förvaltning.

Checklistor för självskattning, PDF Pdf, 133 kB.

Vägledningens tio moment

Varje moment är uppdelat i två delar. Dessa riktar sig till olika nivåer i organisationen, dels övergripande styrning och ledning och dels nämnd och förvaltning. Delarna innehåller specifik vägledning riktad till respektive nivå i styrkedjan samt till de olika rollerna som politiker, chefer, strateger och andra nyckelpersoner kan ha beroende på var i styrkedjan de verkar.

Vägledningen består av tre centrala delar som är relevanta för både jämställdhetsintegrering och Agenda 2030 genomförande:

  • Vikten av styrning och ledning
  • Vikten av statistik och analyser
  • Vikten av förbättringsarbete

För att ni ska få ut mest, rekommenderar vi att vägledningen blir ett gemensamt verktyg där alla, oavsett roll, tar del av samtliga delar.

Styrning och ledning

1. Politiska församlingen tar beslut om jämställdhetsintegrering

2. Politiska församlingen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering

3. Högsta cheferna tar ansvar och ger förutsättningar för jämställdhetsintegrering

Statistik och analyser

4. Jämställdhet i hela styrkedjan - styrande dokument, mål, budget och uppföljning

5. Organisationen redovisar all individbaserad statistik med kön som indelningsgrund 

6. Organisationen analyserar den könsuppdelade statistiken

7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för olika grupper v män och kvinnor

Förbättringsarbete

8. Organisationen arbetar systematiskt med förbättringar i ordinarie verksamhet

9. Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och hållbara förbättringar

10. Organisationen har en kultur som stödjer lärande

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.