Publicerad 10 augusti 2022

Framgångsfaktorer i nio steg

Många års erfarenheter av lokalt och regionalt barnrättsarbete har visat att det finns ett antal framgångsfaktorer som är viktiga att beakta.

1. Ta reda på om det finns ett beslut i fullmäktige (styrelse) om att arbeta i enlighet med konventionen

Det motsvarar inkorporering på lokal och regional nivå. Alla regioner har ett sådant beslut, det ser olika ut i kommunerna.

Enligt SKR:s enkäter finns det kommuner som inte vet om det finns ett sådant beslut eller inte. Är beslutet tvärpolitiskt förankrat är chanserna större att arbetet överlever ett majoritetsskifte vid val.

Se hur det ser ut i din kommun, Beslutsfattande (PDF) Powerpoint, 1 MB.

2. Ta in skrivningar om rättigheterna i alla styrande dokument

Att det finns skrivningar om rättigheterna i de styrande dokumenten kan sägas motsvara transformeringen – att rättigheterna förs in i de lagar där de är relevanta.

  • Budgetdokumentet är särskilt viktigt. Det medverkar till att organisationen påminns om frågan och prioriteringar synliggörs.
  • Skapa inga nya dokument, för in rättigheterna i de dokument som finns.

3. Verka för att det ska finnas ett krav på återrapportering till den politiska nivån

För att säkra att rättigheterna tillämpas i organisationen är det viktigt med återrapportering till politikerna. De behöver veta vad som är utfört i förhållande till de beslut som är fattade.

4. Kartlägg kunskapsnivån

Det är klokt att kartlägga hur det ser ut med kunskapen om rättigheterna i organisationen. För att kunna tillämpa rättigheterna är det nödvändigt att veta vilka de är och vad det betyder för varje medarbetare. Olika grupper kan behöva olika kunskaper.

Tänk på att du som politiker ska fatta bra beslut som är grundade i barnrätten. Du som chef ska skapa förutsättningar för dina medarbetare att tillämpa rättigheterna. Du som medarbetare ska tillämpa rättigheterna så att de kommer rättighetsbärarna tillgodo.

5. Besluta om en samordningsfunktion

Det är helt avgörande att det finns en funktion som samordnar arbetet i organisationen. Det är inte den funktionen som ska göra arbetet utan se till att andra gör och just samordna i den egna organisationen.

6. Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen

För att styra upp arbetet och skapa kloka strukturer är det en fördel med en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen. Beslutsvägar blir kortare och alla förvaltningar är representerade.

7. Förankra arbetet i hela organisationen

Alla delar av organisationen behöver vara informerad om vad som pågår.

8. Genomför aktiviteter på olika nivåer

  • Informera era målgrupper, till exempel genom att uppdatera webben, skapa nyhetsbrev, och informera barn och unga.
  • Använd SKR:s kortlek för diskussioner på arbetsplatsträffar eller gör webbutbildningen som är framtagen av Västra götalandsregionen och SKR.

Kortlek barnets rättigheter

Webbutbildning: Barnkonventionen - från teori till praktik, Västra Götalandsregionen

9. Be om handledning och stöd om det behövs

Det går även bra att höra av sig till SKR (i nedan formulär) för att diskutera hur just din organisation skulle kunna gå vidare.

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.