Publicerad 7 mars 2024

Kommunal revision

SKR:s uppdrag är att stödja, stärka och utveckla den kommunala revisionen. Det gör vi genonom att normera god revisionssed, ge kommuner och regioner stöd och råd inom kommunal revision med mera.

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. Den granskar på fullmäktiges uppdrag. Revisorerna är förtroendevalda och de biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Evenemang

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.