Publicerad 18 april 2024

Otillåten påverkan

Det finns en ökad risk att personer som verkar i kommuner och regioner utsätts för otillåten påverkan. Både tjänstepersoner och förtroendevalda kan begränsas i sitt uppdrag till exempel genom att avstå från att uttala sig, fatta beslut eller fatta annat beslut än tänkt.

Den anmierade filmen, cirka 2 minuter lång, om otillåten påverkan tar upp ett antal exempel på otillåten påverkan.

Det här är otillåten påverkan

Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson eller förtroendevald att agera på ett annat sätt än denne tänkt, till exempel fatta ett annat beslut inom ramen för myndighetsutövning eller välja att inte polisanmäla händelser.

Otillåten påverkan kan innebära brottsliga handlingar men också handlingar som inte är brott i juridisk mening. En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att påverka tjänsteutövningen.

Former för otillåten påverkan

Otillåten påverkan kan ta sig olika uttryck:

 • Trakasserier – grova förolämpningar, obehagliga mail, sms eller samtal, skuldbeläggning, olovlig filmning och fotografering, olovliga anspelningar
 • Hot – hot om våld, dödshot, hot mot anhöriga eller utpressning
 • Våld – knuff eller liknande, sparkar eller slag
 • Korruption – otillbörliga erbjudanden eller otillbörliga relationer

Otillåten påverkan, Brå

Hemställan om nationell kraftsamling för systemstärkande åtgärder mot hot, hat och otillåten påverkan i syfte att skydda och stärka vårt demokratiska samhälle

Hemställan om nationell kraftsamling för systemstärkande åtgärder mot hot, hat och otillåten påverkan i syfte att skydda och stärka vårt demokratiska samhälle

Förekomsten av hot, hat och otillåten påverkan mot de människor som verkar inom kommunal och regional verksamhet har överlag eskalerat kraftigt. Det riktas både mot anställda och förtroendevalda och undergräver det öppna samhället vilket på sikt hotar vår demokrati och rättsordning. Om samhället inte kan skydda den personal som arbetar i välfärden och begränsa oseriösa aktörers påverkan leder det till enorma utmaningar i att upprätthålla den välfärd vi värnar om.

Arbetsgivarens ansvar för tjänstepersoner

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren följande ansvar:

 • Ska ha rutiner som beskriver hur hot och våldshändelser uppmärksammas och hanteras. Dessa rutiner ska alla känna till och följa.
 • Ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.
 • Utreda de risker för hot eller våld som kan finnas i arbetet.
 • Arbetet ska ordnas så att risk för hot eller våld så långt som möjligt kan förebyggas.
 • Det ska finnas särskilda säkerhetsrutiner för sådana arbeten som kan medföra risk för hot eller våld.
 • Arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.
 • Vid arbete där det finns risk för återkommande hot eller våld ska arbetstagarna få särskilt stöd och handledning.
 • Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Arbetsgivaren ska utreda orsakerna till de hot och våldshändelser som sker.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christina Kiernan
  Handläggare
 • Lotta Ricklander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.