Publicerad 22 maj 2024

Lagstiftning mot hot, hat och våld

Ansvaret för förtroendevaldas trygghet och säkerhet behöver ses över. SKR vill därför se att regeringen förtydligar lagstiftningen. Även EU-kommissionen har tagit initiativ till krafttag mot hatpropaganda och hatbrott.

SKR ser framförallt att det finns behov av att tydliggöra kommuners och regioners befogenheter för att ge stöd till enskilda förtroendevalda. Regeringen behöver även skapa incitament och betona vikten av arbetet med förebyggande insatser och stöd till enskilda förtroendevalda.

SKR har därför skickat en hemställan i juni 2022 om att regeringen bör förtydliga att kommuner och regioner har ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet, antingen i kommunallagen eller på annat sätt.

Hemställan om förtydligande av ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet

Regeringen har den 20 maj 2024 gått ut med en remiss angående förslag om stärkt skydd för vissa förtroendevalda och en tydligare intern kontroll i kommuner och regioner. Där finns förslag om att kommuner och regioner ska ha samma ansvar för vissa förtroendevalda som de har för sina anställda, enligt arbetsmiljöregelverket. SKR ska analysera förslaget i sin helhet och lämna ett remissyttrande senast den 20 september.

Stärkt skydd för vissa förtroendevalda i kommuner och regioner, Ds 2024:10

EU-kommissionen tar krafttag mot hatpropaganda och hatbrott

EU-kommissionen har 2021 lagt fram ett initiativ om att utvidga förteckningen över så kallade EU-brott till att även omfatta hatpropaganda och hatbrott. SKR arbetar med frågan inom ramen för Europeiska regionkommittén och ett yttrande antogs av regionkommittén den 30 november 2022.

Förslag att EU-brott även ska omfatta hatpropaganda och hatbrott, Europeiska kommissionen

Skärpt lagstiftning

Efter lång påtryckning från SKR skärptes lagstiftningen den 1 januari 2020 för de som hotar och trakasserar förtroendevalda och dess anhöriga i kommuner och regioner.

Lag om ändring i brottsbalken (2019:828)


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.